Висовень Оксана Іванівна

Народилася 8 липня 1975 року в м. Яготині Київської області.

Історик, викладач.

У 1997 році закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут імені Григорія Сковороди (нині ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»).

З листопада 1997-го по листопад 2000 року - аспірант Переяслав-Хмельницького ДПІ імені Григорія Сковороди.

Кандидат історичних наук з 2004 р. Отримала атестат доцента кафедри історії та культури у 2007 році.

У 2002 році працювала у Технічному ліцеї НТУУ «КПІ».

З 2003 року працює на кафедрі історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: з 2003 р. по 2007 р. виконувала обов'язки доцента, а з 2007 р. по даний час на посаді доцента.

З 2010 року член спеціалізованої вченої ради ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни».

Під керівництвом Висовень О.І. у 2013 році була захищена дисертаційна робота здобувача кафедри історії та культури України Кір'янової О.Л.

Висовень О.І. рецензує наукові роботи, автореферати дисертацій, дисертації, неодноразово виступала офіційним опонентом на захистах кандидатських дисертацій.

До кола наукових інтересів Висовень О.І. входять актуальні питання історії та історіографії України 1920-1930-х рр.; проблеми історії протестантської церкви євангельських християн-баптистів радянської України. Має більше 60 публікацій, з них дві монографії, співавтор колективної монографії, а також 5 публікацій навчально-методичного характеру.

У 2004 році була опублікована монографія Висовень О.І. (у співавторстві з В.П.Коцуром) «Інтелігенція в культурно-освітньому розвитку УСРР (1920-ті - початок 1930-х рр.): історіографія» (Переяслав-Хмельницький, 2004. - 171 с.). У дослідженні автор визначив основні історіографічні етапи та джерела історії української інтелігенції, її діяльної участі в культурно-освітньому розвитку УСРР в 1920-х - на початку 1930-х рр. Розкрито особливості кожного історіографічного етапу, показано міфи та упереджене ставлення до інтелігенції у радянській історіографії. Проаналізовано сучасні розробки та інтерпретації у цій галузі як вітчизняних науковців, так і дослідників діаспори. На основі вивченої літератури з'ясовано внесок інтелігенції (літературно-мистецької, наукової, педагогічної) у розвиток національної культури та піднесення національної свідомості українського народу.

Займаючись актуальними проблемами історії протестантизму ХХ ст. Висовень О.І. (у співавторстві з В.П.Коцуром) підготовлено монографію «В ім'я свободи совісті (до питання боротьби радянської тоталітарної системи з релігійним дисиденством)» (Переяслав-Хмельницький, 2013. - 227 с.) У цьому дослідженню на основі матеріалів відібраних з літератури самвидаву, зокрема «Вісника Істини», «Бюлетня Євангельських християн-баптистів», «Братського листка» розкриваються методи боротьби радянської тоталітарної системи з релігійним дисиденством. До праці залучені листи-клопотання членів Ради в'язнів Євангельських християн-баптистів до уряду СРСР, адміністративних та правоохоронних органів, міжнародних організацій, протоколи показових процесів, у яких наводяться приклади й факти переслідування тоталітарним режимом віруючих-християн за релігійні переконання, показано порушення елементарних прав та конституційних норм в СРСР, які проголошували свободу совісті та віросповідання.

Висовень О.І. бере постійну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Зокрема, протягом 2016 року була учасником 8 конференцій, які проходили в м. Києві та м. Переяслав-Хмельницький.

Забезпечує викладання таких дисциплін: «Історія України» (неспеціальні факультети), «Історія культури України» (неспеціальні факультети). Розробила електронний варіант навчально-методичних комплексів з «Історії культури України» та «Історії України». Підготувала електронні тексти лекцій для дистанційної форми навчання з «Історії культури України» та «Історії України».

Основні опубліковані праці:

1. В.П. Коцур, О.І. Висовень Інтелігенція в культурно-освітньому розвитку УСРР (1920-ті - початок 1930-х рр.): історіографія. Монографія / Віктор Петрович Коцур, Оксана Іванівна Висовень. - Переяслав-Хмельницький, 2004. - 171 с.

2. В.П. Коцур, О.І. Висовень В ім'я свободи совісті (до питання боротьби радянської тоталітарної системи з релігійним дисиденством) / Віктор Петрович Коцур, Оксана Іванівна Висовень. - Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2013. - 227 с.

3. Висовень О.І. Наукова популяризація сучасними дослідниками життя та діяльності останнього кошового отамана війська Запорозького Петра Калнишевського (1691-1803) / Оксана Іванівна Висовень. - Часопис української Історії / за ред. докт. іст. наук., проф. А.П. Коцура. - Київ, 2016. - Спецвип. 34. - С.84-89.

4. Висовень О.І.Відношення комуно-більшовицького режиму до релігійних громад євангельських християн і баптистів в період становлення тоталітаризму (кін. 20-х-30-ті рр. ХХ ст.) / Оксана Іванівна Висовень. - ScienceRise. - №10/1(27). -2016. - С. 19-22.

5. Висовень О.І.Становлення баптистських громад та їх діяльність на теренах України (60-70-ті рр. ХХ ст.) - 1920-ті рр. / Оксана Іванівна Висовень. - ПЕРЕЯСЛАВІКА: Наукові заприски НІЕЗ «Переяслав» (ІІІ-ті Єфремівські Читання «Релігійне життя переяславської землі 9-12 ст.». - Зб. Наукових статей. - Вип. 7. (9). - 2014. - С. 58-63.

6. Висовень О.І. Методи боротьби радянського тоталітарного режиму з віруючими-християнами України (60-70-ті роки ХХ століття). / Оксана Іванівна Висовень. - ПЕРЕЯСЛАВІКА: Наукові заприски НІЕЗ «Переяслав» (ІV-ті Єфремівські Читання «Релігійне життя переяславської землі 9-12 ст.». - Зб. Наукових статей. - Вип. 8. - 2014. - С. 120-125.

7. Висовень О.І. Порушення прав дітей віруючих-християн в УРСР (друга половина ХХ ст.) / Оксана Іванівна Висовень. - Православ'я в Україні. - Зб. матеріалів ІV Міжнародної наукової конференції. - Київ, 18-19 листопада 2014 року. - с. 940. (с.479-486.).

8. Висовень О.І. Історіографія становища та діяльності Православної церкви та євангельських християн баптистів на теренах України в 50-ті -80-ті рр. ХХ ст. Православ'я в Україні / Оксана Іванівна Висовень. - Зб. матеріалів V Міжнародної наукової конференції. Присвяченої 400-літтю Київської академії (1615-2015). - Київ, 17-18 листопада 2015 року. - Ч. І. - с. 624 с. (с.493-501.).

9. Висовень О.І. Друга світова війна і становище Євангельських християн-баптистів в Україні / Оксана Іванівна Висовень. - Українська Друга світова: Матеріали міжнародної наукової конференції до 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (5 травня 2015 р., м. Київ) / Упоряд. Яременко В.М. - Київ: К.І.С., 2015. - с.96-103.

10. Висовень О.І. Особливості боротьби радянського режиму з євангельськими християнами баптистами Білорусі і України (60-70-ті роки ХХ століття) / Оксана Іванівна Висовень. - Збірник наукових праць заснований в 2015 р. «Білорусь і сусіди: шляхи формування державних, міжнаціональних і міждержавних відносин. - М. Гомель, 21-22 квітня 2016 р. - Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2016. - С. 184-191.

11. Висовень О.І. Каральні заходи радянського тоталітарного режиму проти євангельських християн-баптистів УРСР (друга половина ХХ ст.) .­ З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВС-КДБ. -№2.(43). -- 2014. - С. 457-459.

12. Висовень О.І. Атеїстична пропаганда радянського тоталітарного режиму як засіб колонізації українців. - Вісник Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка. - 2017.- № 19. - С. 47-50.

13. Висовень О.І. Вплив етнополітичних процесів на становище християнських конфесій (друга половина ХХ ст. - поч. ХХІ ст.) (на прикладі громад Євангельських християн-баптистів). - Наукові записки з української історії: зб. наук. ст. - Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) Домбровська Я.М., 2017. - Вип. 42. (Спецвипуск). - с. 85-91.

Електронна пошта: vysoven_oxsana@ukr.net