Березанська Ірина Михайлівна

Народилась 17 травня 1974 року в м. Перемишляни Львівської області.

Історик, викладач.

У 1997 році закінчила Переяслав-Хмельницький філіал Київського державного педагогічного інституту імені М.П. Драгоманова (нині ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»).

З 1.11.2011 р. по 31.10.2014 р. навчалась в аспірантурі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 2014 р. працює на кафедрі історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: з 2014 р. по даний час - викладач указаної кафедри.

До кола наукових інтересів І.М. Березанської входять актуальні питання історії та історіографії України 2002-2014 рр.; проблеми вищої освіти України.

Березанська І.М. бере постійну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

Викладає: на історичному факультеті - курси «Історія України нового часу», «Історія українського націоналізму»; на неспеціальних факультетах - «Історія України», «Історія культури України».

Опубліковані праці:

 • Нормативно-правове забезпечення діяльності вузів України І-ІІ рівнів акредитації (2002-2011 рр.) / І.М. Березанська // Наукові записки з української історії: збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - Вип. 28. - С. 204-209.
 • Інформатизація педагогічних вузів України І-ІІ рівнів акредитації в 2002-2011 рр.: історіографія / І.М. Березанська // Наукові записки з української історії: збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - Вип. 31 (Спецвипуск). - С. 203-208.
 • Організація практик у педагогічних вузах України І-ІІ рівнів акредитації (2002-2011 рр.): історіографія / І.М. Березанська // Пріоритетні та сучасні чинники розвитку суспільних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2012 р. - Одеса. - 2012. - С. 5-8.
 • Модернізація вищої педагогічної освіти України (2002-2011 рр.): історіографія / І.М. Березанська // Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 1-2 лютого 2013 р. - Одеса. - С. 5-7.
 • Болонський процес у дослідженнях вітчизняних науковців / І.М. Березанська // Дні науки історичного факультету-2013: матеріали VІ міжнародної наукової конференції молодих учених 25 квітня 2013 р. - Вип. 6. - Частина 2. - К., 2013. - С. 73-74.
 • Науково-методичне забезпечення педагогічних вузів України І-ІІ рівнів акредитації (2002-2011 рр.): історіографія / І.М. Березанська // Педагогічна освіта у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації: реалії сьогодення та перспективи розвитку: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції 19 грудня 2013 р. - Прилуки. - С. 11-14.
 • Інновації в організації навчально-виховного процесу та системи управління освітою вищих педагогічних навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації (2002-2011 рр.) у трактуванні вітчизняних дослідників / І.М. Березанська // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць. - 2014. - Вип. 87(8). - С. 158-162.
 • Діяльність музеїв при педагогічних вузах України І-ІІ рівнів акредитації (2002-2011 рр.): історіографія / І.М. Березанська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. - Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. - Вип. 1. - Ч. 3. - С. 211-214.
 • Инновационная деятельность высших педагогических учебных заведений Украины І-ІІ уровней аккредитации в 2002-2011 гг.: историография / И.М. Березанская // Актуальные проблемы гуманитарных и естественых наук: журнал научных публикаций. - 2014. - № 05(64). - Часть І. - С. 74-77.
 • Фінансове забезпечення вищих педагогічних навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації в 2002-2014 рр. Історіографія / І.М. Березанська // Парадигма пізнання: гуманітарні питання. - 2016. - № 2(13). - С. 50-64.
 • Історія науки і техніки (для студентів неспеціальних факультетів): метод. реком. / уклад.: А. В. Ставицька, І. М. Березанська. - Переяслав-Хмельницький (Київ.обл.), 2017. - 55 с.

 • Історія культури України (для студентів неспеціальних факультетів): метод. реком. / уклад.: А. В. Ставицька, І. М. Березанська. - Переяслав-Хмельницький (Київ.обл.), 2017. - 74 с.

 • Історія українського війська (для студентів факультету фізичного виховання): метод. реком. / уклад.: А. В. Ставицька, І. М. Березанська. - Переяслав-Хмельницький (Київ.обл.), 2017. - 67 с.

 • Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України (2002-2014 рр.): сучасна вітчизняна історіографія / І.М. Березанська // Емінак: науковий щоквартальник. - 2017. - № 1 (17) (січень-березень). - Т. 3. - С.76-81.

Електронна пошта: berezanska.im@gmail.com