Колибенко Олександр Володимирович

Народився 25 жовтня 1962 р. в селі Фартухівка Марківського району Луганської області. У 1986 р. закінчив історичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка й отримав кваліфікацію «історик-археолог, викладач історії та суспільствознавства». Наукову діяльність розпочав у Переяслав-Хмельницькому державному історико-культурному заповіднику з 2 серпня 1986 р. на посаді старшого наукового співробітника відділу археології. З вересня 1994 р. й по вересень 2006 р. працював на посадах викладача, старшого викладача, виконуючого обов'язки доцента та доцента кафедри історії та культури України, заступника декана, виконуючого обов'язки декана, декана історичного факультету Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, завідувача кафедри давньої та середньовічної історії. З жовтня 2006 р. по січень 2008 р. працював науковим, а з січня 2008 р. по серпень 2015 р. та з жовтня 2015 р. по лютий 2016 р. - старшим науковим співробітником відділу давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України. З серпня 2015 р. по жовтень 2015 р. - професор кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». З лютого 2016 р. працював на посаді завідувача науково-дослідного відділу «Археологічний музей» НІЕЗ «Переяслав», з березня 2017 р. - заступник генерального директора НІЕЗ «Переяслав» з наукової роботи. З 1 вересня 2014 р. по серпень 2015 р. й з листопада 2015 р. по даний час - професор кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (за сумісництвом).

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю «07.00.04 - археологія» захистив у червні 1999 р. на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 при Інституті археології НАН України. Вчене звання доцента кафедри історії та культури України присвоєно МОН України у грудні 2000 р. Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно МОН України у квітні 2015 р. Вчене звання професора кафедри історії та культури України присвоєно МОН України у грудні 2015 р. Нагороджений знаком МОН України «Відмінник освіти України» (2001 р.), неодноразово нагороджений відзнаками Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету, грамотою МОН України. Лауреат премії імені Героя України Михайла Сікорського Національної спілки краєзнавців України (2015 р.). Є спеціалістом у галузі давньої та середньовічної історії та археології України.

Протягом 2008-2009 рр. був членом спеціалізованої вченої ради К 27.053.01 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

До кола наукових інтересів входять: вивчення історичної топографії давньоруських та пізньосередньовічних міст України, а також дослідження у галузі спеціальних історичних дисциплін: нумізматика, сфрагістика, геральдика, ономастика Лівобережної Київщини, історія археології та археологічного музейництва, історія археологічної освіти. Був організатором та учасником щорічних археологічних досліджень на території м. Переяслава-Хмельницького та району, керував археологічною експедицією у м. Борисполі, досліджував інші археологічні пам'ятки на Київщині (с. Балико-Щучинка, с. Бучак) та Півдні України (м. Очаків, м. Білгород-Дністровський), займався введенням їхніх матеріалів у науковий обіг у своїх публікаціях.

Має понад 160 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі 4 монографії, 3 навчальних посібника. Під керівництвом О.В. Колибенка захищено 5 кандидатських дисертацій. Член редакційних колегій наукових збірників та видань «Наукові записки з української історії» (фаховий збірник, Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди), «Переяславіка: Наукові записки НІЕЗ «Переяслав», альманаху усної історії «Джерела пам'яті» (Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди). Є одним з організаторів міжнародних наукових конференцій: «Переяславська земля та її місце в розвитку української нації, державності й культури», «Актуальні проблеми нумізматики в системі спеціальних галузей історичної науки».

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ КОЛИБЕНКА О.В.

1991

1. Давньоруські селища на р. Броварці // Проблеми вивчення та охорони пам'яток археології Київщини. - К., 1991. - С. 50-51.

2. До питання про літописний Стряков // Тези доповідей і повідомлень 5-ї Всеукраїнської конференції з історичного краєзнавства. - Кам'янець-Подільський, 1991. - С. 143-144.

1992

3. До історичної топографії Переяславля Руського // Тези доповідей 2-ї Міжнародної конференції ТІАУ. - Кам'янець-Подільський, 1992. - С. 16-17.

4. До питання про літописне Янчине сільце // Проблеми вивчення середньовічного села на Поліссі. - Чернігів: Сіверянська думка, 1992. - С. 62-66.

5. Нові матеріали до історичної топографії Переяславля Руського // Тези наукової конференції «Переяславська земля та її місце в розвитку української нації, державності й культури». - Переяслав-Хмельницький, 1992. - С. 6-8. (співавт.: Бузян Г. М., Товкайло М. Т.)

6. Про деякі давньоруські топоніми з території Переяславщини // Тези наукової конференції «Переяславська земля та її місце в розвитку української нації, державності й культури». - Переяслав-Хмельницький, 1992. - С. 62-69.

1993

7. Археологічні дослідження на території міста Переяслава-Хмельницького та району // Археологічні дослідження на Україні 1992 року. - К.: ІА АН України, 1993. - С. 26-27.

8. До питання про охоронну зону Виблої могили // Тези наукової конференції, присвяченої 150-річчю першого приїзду Тараса Шевченка на Україну. - Канів, 1993. - С. 25-27.

9. Дослідження Д. Я. Самоквасовим могильників Переяславля Руського // Слов'яни і Русь у науковій спадщині Д. Я. Самоквасова. - Чернігів: Сіверянська думка, 1993. - С. 54-55. (співавт.: Бузян Г. М.)

10. Колекція гончарних клейм з Переяслава // Третя наукова геральдична конференція. - Львів, 1993. - С. 43-45.

11. Населення центральної Переяславщини в ХІІІ-ХVІ ст. за археологічними даними // Тези доповідей і повідомлень 6-ї Всеукраїнської наукової конференції з історичного краєзнавства. - Луцьк: Надстир'я, 1993. - С. 209. (співавт.: Тетеря Д. А.)

12. Роботи Переяслав-Хмельницької археологічної експедиції // Археологічні дослідження на Україні в 1991 р. - Луцьк: Надстир'я, 1993. - С. 13-15. (співавт.: Бузян Г. М.)

13. Спочатку було слово...Україна // Народознавство. Наукові та методичні матеріали. - Переяслав-Хмельницький: МП Буклет, 1993. - Вип. 1. - Ч. 1. - С. 10-15.

1994

14. Археологічні дослідження на південно-східній околиці Переяслава // Тези Всеукраїнської наукової конференції «Переяславська земля та її місце в розвитку української нації, державності й культури». - Переяслав-Хмельницький: МП Буклет, 1994. - С. 17-18.

15. Гончарні клейма з Переяславля Руського // Родовід. - 1994. - № 7. - С. 44-46.

16. До історії переяславської геральдики // Тези доповідей 4-ї наукової геральдичної конференції. - Львів, 1994. - С. 43-45.

17. Історія та культура рідного краю. Інформаційно-методичний збірник. - Переяслав-Хмельницький, 1994 - Ч. 1. - 133 с. (співавт.: Бузян Г М., Годліна Л. О., Товкайло М. Т. та ін.)

18. Топоніміка Переяславщини в «Реєстрах всього Війська Запорозького» // Третя Полтавська наукова конференція з історичного краєзнавства. Матеріали. - Полтава, 1994. - С. 31-36.

1995

19. Етимологічний словник ойконімів та короткий словник топонімів Переяславщини. - Переяслав-Хмельницький, 1995. - 57 с. (співавт.: Коцур В. П.)

1996

20. Отаман Чорний (Г.Т. Куреда) // Полтавська Петлюріана. - Полтава: Рік, 1996. - Вип.2. - С.172-177. (співавт.: Недбайло В.С.)

1997

21. Нові матеріали до історичної топографії околиць Переяславля Руського // Історія та культура Лівобережжя України. - К.; Ніжин: НДПІ, 1997. - С. 9-12.

22. Охоронні розкопки в м. Переяславі-Хмельницькому // Археологічні дослідження в Україні 1993 р. - К.: ІА НАНУ, 1997. - С. 67-68.

1998

23. Археологічні дослідження в ур. Оболонь // Переяславська земля і світ людини. - К.; Переяслав-Хмельницький: ВФ Пальміра, 1998. - С. 20-23.

24. Мікро-географічні та топографічні умови території Переяславля Руського // Київська старовина. - 1998. - № 4. - С. 165-169.

25. Природно-географічні умови центральної Переяславщини у Х-ХІІІ ст. // Наукові записки з української історії. - К.; Переяслав-Хмельницький; Чернівці: МП Світа, 1998. - Вип. 5. - С. 41-45.

26. Розкопки на давньоруському поселенні Циблі-Узвіз // Переяславська земля і світ людини. - Переяслав-Хмельницький: ВФ Пальміра, 1998. - С. 8-10. (співавт.: Бузян Г. М.)

27. Розвиток містобудівельної структури Переяславля Руського у світлі археологічних досліджень // ВКУ. - 1998. - Вип. 40. - С. 18-20.

1999

28. До питання про атрибуцію княжих поховань Михайлівського собору в Переяславлі // Християнські старожитності Лівобережної України. - Полтава: Археологія, 1999. - С. 34-40.

29. Історичні передумови виникнення Переяславля Руського // Наукові записки з української історії. - Переяслав-Хмельницький: Золоті литаври, 1999. - Вип. 6. - С. 13-17.

30. Княжий двір Переяславля Руського // Рідна школа. - 1999. - № 10. - С. 20-22.

31. Некрополі Переяславля Руського // Наукові записки з української історії. - Переяслав-Хмельницький: НВФ Світа, 1999. - Вип. 9. - С. 16-21. (співавт.: Колибенко О. В.)

32. Про походження Переяславля Руського // Археологія. - 1999. - № 1. - С. 47-59.

33. Прясла з графіті з Переяславля Руського // Наукові записки з української історії. - Переяслав-Хмельницький: НВФ Світа, 1999. - Вип. 8. - С. 22-27. (співавт.: Павленко С. В.)

2000

34. Міські брами Переяславля Руського // Наукові записки з української історії. - Переяслав-Хмельницький: Золоті литаври, 2000. - Вип. 10. - С. 16-23.

35. Придунав'я і Переяславщина: історико-археологічні та топонімічні паралелі // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. - Ізмаїл, 2000. - Вип. 9. - С. 16-18.

36. Розкопки на дитинці та «окольному граді» Переяслава в 1994 році // Археологічні дослідження в Україні 1994-1996 років. - К.: Прайм, 2000. - С. 51-53.

2001

37. До питання про околиці Переяславля Руського // Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії (Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції). - Луганськ: СНУ, 2001. - С. 9-11.

38. До питання про локалізацію Ратиборового двору в Переяславлі Руському // Археологічний літопис Лівобережної України. - Полтава: Археологія, 2001. - № 2. - С. 64-66.

39. До питання про локалізацію єврейського некрополя в Переяславі Руському // Археологія. - 2001. - № 2. - С. 135-139.

40. V Всеукраїнська наукова конференція «Переяславська земля та її місце в розвитку української нації, державності й культури» // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2001. - Вип. 2. - С. 310-312.

41. Єпископський двір Переяславля Руського // Наукові записки з української історії. - Переяслав-Хмельницький: Золоті литаври, 2001. - Вип. 12. - С. 27-37.

42. Монастирі Переяславля Руського // Вісник СНУ. - Луганськ: Вид. СНУ. - 2001. - № 10. - С. 169-175.

43. Розкриваючи таємниці тисячоліть // Початкова школа. - 2001. - № 12. - С. 18-19.

2002

44. V Всеукраїнська наукова конференція «Переяславська земля та її місце в розвитку української нації, державності й культури» (Переяслав-Хмельницький, 17-18 жовтня 2001 р.) // Археологічний літопис Лівобережної України. - Полтава: Археологія, 2002. - № 1. - С. 175.

45. V Всеукраїнська наукова конференція «Переяславська земля та її місце в розвитку української нації, державності й культури» // УІЖ. - 2002. - № 2. - С. 141-142.

46. Давньоруська топонімія Переяславщини // Світло. - 2002. - № 4. - С. 10-14. (співавт.: Колибенко О. В.)

47. Давньоруські топоніми Переяславщини // Наукові записки з української історії. - Переяслав-Хмельницький: Золоті литаври, 2002. - Вип. 13. - С. 128-139. (співавт.: Колибенко О. В.)

48. Природа Київщини та її особливості // Світло. - 2002. - № 2. - С. 99-103.

49. Про чисельність населення Переяславля Руського (спроба реконструкції) // Ruthenica. - К., 2002. - Т. 1. - С. 164-174.

50. Про символіку Переяслав-Хмельницького району // Київщина у фактах, історичних подіях, постатях / Матеріали студентської науково-практичної конференції/. - Богуслав, 2002. - С. 14-17. (співавт.: Колибенко О. В.)

51. Таємниці давнього Переяслава // Рідна школа. - 2002. - № 7. - С. 64-70.

52. Три століття неперервного освітнього процесу на Переяславщині // Український педагогічний календар. - К., 2002. - С. 232-240. (співавт.:Набок Л.М., Нікітіна В.В.)

53. Передумови та особливості розвитку освіти на Переяславщині у XVI-XVIII ст. // Школа першого ступеня. Теорія і практика. - Переяслав-Хмельницький, 2002. - Вип.5. - С.14-20.

2003

54. Деякі аспекти розвитку освіти на Переяславщині у кінці ХVІ-ХVІІ ст. // Наукові записки з української історії. - Переяслав-Хмельницький: Астон, 2003. - Вип.14. - С.176-179.

55. Християнські старожитності Переяслава в контексті історико-культурної спадщини України // Проблеми та досвід вивчення, захисту, збереження і використання архітектурної спадщини. Матеріали Перших науково-практичних Софійських читань. - К.: Фенікс, 2003. - С. 120-123. (співавт.: Набок Л. М.)

56. До 75-річчя Михайла Петровича Толочка // Наукові записки з української історії. - Переяслав-Хмельницький: Астон, 2003. - Вип.14. - С.488-490.

2004

57. До питання про час виникнення Переяславля Руського // Стародавній Іскоростень і слов'янські гради VIII-Х ст. - К.: Корвін Пресс, 2004. - С. 153-158 (співавт.: Колибенко О. В.)

58. Оборонні укріплення Переяславля Руського // Наукові записки з української історії. - Переяслав-Хмельницький, 2004. - Вип. 15. - С. 19-25.

2005

59. Археологічні дослідження в ур. Оболонь на південно-східній околиці Переяслава // Проблеми археології Середнього Подніпров'я. - К. - Фастів, 2005. - С. 301-313. (співавт.: Колибенко О. В.)

60. Історико-краєзнавчі дослідження Переяславщини (археологічні джерела): Навчальний посібник. - Переяслав-Хмельницький: ПЦ Ризографіка, 2005. - Ч. 1. - 114 с. (співавт.: Колибенко О. В.)

61. Основні результати та перспективи археологічних досліджень Переяславля Руського // Наукові записки з української історії. - Переяслав-Хмельницький, 2005. - Вип. 16. - С. 135-142.

2006

62. Археологічні дослідження Переяслава в ХХ столітті (слідами М. О. Максимовича) // «Я син свого народу». Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого). - К.: ВЦ «Просвіта», 2006. - С. 246-260. (співавт.: Колибенко О. В.)

63. Деякі проблеми хронології культових пам'яток Переяславля Руського // Храми Переяславщини: історія, традиції, сучасність; стан збереження пам'яток. - Переяслав-Хмельницький, 2006. - С. 29-36.

64. Двори середньовічного Переяслава (кінець Х - середина ХІІІ ст.) // Наукові записки з української історії. - Тернопіль: Астон, 2006. - Вип. 18. - С. 3-20.

65. До питання про локалізацію двору боярина Орогостя в Переяславлі Руському // Україна Соборна: Збірник наукових статей. - Вип. 4. - Т. 2. - К.: Інститут історії України НАН України, 2006. - С. 210-215.

66. До проблеми відбудови церкви Воскресіння в Переяславі // Гуманітарний вісник державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. Спеціальний випуск: Педагогіка. - Тернопіль: Астон, 2006. - С. 287-301.

67. Пам'яті Олексія Стефановича Якименка // Наукові записки з української історії. - Тернопіль: Астон, 2006. - Вип. 18. - С. 389-390. (співавт.: Стефанський О. М.)

68. «Свої погани» Переяславщини (до проблеми локалізації місць поселень переяславських торків) // Слов'янські обрії. - К., 2006. - Вип. 1. - С. 111-117. (співавт.: Колибенко О. В.)

69. Топоніми та топооснови Переяславщини у «Реєстрі всього Війська Запорозького» // Історико-географічні дослідження в Україні. Збірка наукових праць. - К.: Інститут історії України НАНУ, 2006. - Число 9. - С. 252-261 (співавт.: Колибенко О. В.)

70. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Імена славних сучасників: довідково-біографічний збірник. - К.: Світ успіху, 2006. - 207 с. (колектив авторів)

2007

71. Археологічні дослідження Переяслав-Хмельницького педагогічного університету (1993-2005 рр.) // Наукові записки з української історії. - Тернопіль: Астон, 2007. - Вип.19. - С. 89-102. (співавт.: Колибенко О. В.)

72. Вали дитинця середньовічного Переяслава (до історії нищення археологічної пам'ятки) // Наукові записки з української історії. - Тернопіль: Астон, 2007. - Вип. 19. - С. 42-52. (співавт.: Павленко С. В.)

73. Літописне «Льто» та походження назви міста Борисполя: історико-археологічний та топонімічний аспекти // Історико-географічні дослідження в Україні. Збірка наукових праць. - К.: Інститут історії України НАНУ, 2007. - Число 10. - С. 181-202.

74. Переяслав у віках. - К.: Світ успіху, 2007. - 423 с. (співавт.: Колибенко О. В., Набок Л. М., Тарапон О. А. та ін.)

75. Переяславські князі очима сучасників та нащадків // Постаті Київщини. - К.: Міленіум, 2007. - С. 6-46. (співавт.: Колибенко О. В.)

76. Переяславська митрополія: погляд крізь віки // PEREYASLAVICA: Наукові записки НІЕЗ "Переяслав". - К.: Міленіум, 2007. - Вип. 1 (3). - С. 132-137. (співавт.:Набок Л. М.)

77. Православні храми Переяславщини: історія, дослідження, сучасність. - К.: ВД «Від А до Я», 2007. - 176 с. (співавт.: Набок Л. М.)

78. Рецензія на збірник: «Великое княжество Рязанское: историко-археологические исследования и материалы» / Отв. ред. А.В.Чернецов. М.: Памятники исторической мысли, 2005. - 589 с., ил. // Наукові записки з української історії. - Тернопіль: Астон, 2007. - Вип. 19. - С. 509-513.

79. Рецензія на збірник: «Великое княжество Рязанское: историко-археологические исследования и материалы» / Отв. ред. А.В.Чернецов. М.: Памятники исторической мысли, 2005. - 589 с., ил. // Археологія. - 2007. - № 4. - С. 100-103.

80. Церква Воскресіння в Переяславі: Ізяслав Мстиславич, Андрій Володимирович, Всеволод Мстиславич чи Ярополк Володимирович? // Осмислення спадщини Давньої Русі: Галицько-Волинське князівство в історіографії. Тези Міжнародної наукової конференції, 26-27 жовтня 2007 р. - Львів, 2007. - С. 25-26.

81. Церковно-археологічні дослідження П.О. Лашкарьова в Переяславі (до питання хронології першої музеєфікованої пам'ятки Переяславля Руського) // Могилянські читання 2006 року: Зб. наук. пр. - К.: Фенікс, 2007. - Ч. 1. - С. 316-323.

82. Єдине свідчення // Джерела пам'яті: Історико-краєзнавчий альманах. - Вип.1. - Народжені для випробувань. - Переяслав-Хмельницький-Тернопіль: Астон, 2007. - С.188-189.

83. Вплив єзуїтів на розвиток освіти на Переяславщині у першій половині ХVІІ ст. // PEREYASLAVICA: Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». - К.: Міленіум, 2007. - Вип.1 (3). - С.73-77.

2008

84. Борисоглібська традиція на історичній Переяславщині: історико-археологічний та топонімічний коментар // PEREYASLAVICA: Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». - К.: Міленіум, 2008. - Вип.2 (4). - С. 19-29 (співавт.: Колибенко О. В.)

85. До питання про літописне «Льто» або знову про Бориса та Гліба // Стародавній Іскоростень і слов'янські гради: Збірка наукових праць. - Коростень, 2008. - Т.1. - С. 169-177. (співавт.: Колибенко О. В.)

86. Каменная баня от владыки Ефрема // Родина. Российский иллюстрированный исторический журнал. - М., 2008. - № 8. - С. 46-49. (соавт.:Набок Л. М.)

87. Нові «предмети особистого благочестя» в колекції НІЕЗ «Переяслав» та деякі проблеми атрибуції підвісок зі знаками Рюриковичів // ДЪНѢСЛОВО: Збірка праць на пошану дійсного члена Національної академії наук України Петра Петровича Толочка з нагоди його 70-річчя. - К.: Корвінпрес, 2008. - С. 118-125. (співавт.: Колибенко О. В.)

88. Підвіска зі знаком Рюриковичів з Переяславщини та деякі роздуми з приводу інтерпретації геральдичних підвісок // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький: Астон, 2008. - Вип.20. - С. 268-289. (співавт.: Колибенко О. В., Тетеря Д. А., Юрченко О. В.)

89. Переяславський боярин Ратибор // Постаті Київщини. - К.: Міленіум, 2008. - Вип. 2. - С. 13-18.

90. Рецензія на книгу: «Нариси з історії давнього Переяслава». - К.: Міленіум, 2007. - 264 с., іл. // PEREYASLAVICA: Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». - К.: Міленіум, 2008. - Вип.2 (4). - С. 339-343.

91. Рецензія на книгу: «Нариси з історії давнього Переяслава» // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Тернопіль: Астон, 2008. - Вип. 21. - C.420-425.

92. Церква Воскресіння в Переяславі: Ізяслав Мстиславич, Андрій Володимирович, Всеволод Мстиславич чи Ярополк Володимирович? // Княжа доба: історія і культура / відп. ред. Я. Ісаєвич. НАН України. Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. - Львів, 2008. - Вип. 2. - С. 194-210.

93. Лист із Болгарії або сповідь колишнього офіцера Добровольчої армії // PEREYASLAVICA: Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». - К.: Міленіум, 2008. - Вип.2 (4). - С.300-306.

94. Пам'яті Михайла Петровича Толочка // PEREYASLAVICA: Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». - К.: Міленіум, 2008. - Вип.2 (4). - С.349-350.

95. Пам'яті колеги // Наукові записки з української історії. - Тернопіль: Астон, 2008. - Вип.21. - С.430-431.

96. Добриловські // Енциклопедія Сучасної України. - К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2008. - Т.8. - С.102. (співавт.: Ганіткевич Я.В.)

2009

97. До питання про середньовічні амулети-змійовики із зображенням св. Козьми і Дем'яна // Чернігівські старожитності. Науковий збірник. - Чернігів: Чернігівські обереги, 2009. - Вип. 2. - С. 165-168.

98. До тисячолітнього ювілею міста Борисполя: аналіз джерел // Матеріали обласної науково-практичної конференції «Краєзнавство як феномен історичного розвитку та державотворення України». - Бориспіль: Люксар, 2009. - С. 8-18. (співавт.: Колибенко О. В.)

99. Курганна група «Три брати» - унікальна історико-культурна пам'ятка Переяславщини // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей / Бібліотечка «Часи козацькі». - К., 2009. - Вип. 18. - С. 53-57 (співавт.: Лоха В. А.)

100. Мікротопонімія села Кропивна на Золотоніщині // PEREYASLAVICA: Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». - Переяслав-Хмельницький, 2009. - Вип. 3 (5). - С. 158-163. (співавт.: Губочкін М. П.)

101. Переяславу - 1100 // PEREYASLAVICA: Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». - Переяслав-Хмельницький, 2009. - Вип.3 (5). - С. 299-306.

102. Переяславці в історії: боярин Ратибор // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2009. - Вип. 23. - С. 21-28. (співавт.: Колибенко О. В.)

103. Чи потрібна археологія мовою Тарапуньки і Штепселя? // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2009. - Вип. 23. - С. 272-274.

104. Переяславське шкільництво XVII-XVIII ст. // Український вимір: Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. Число восьме у трьох томах. - Чернігів: ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка, 2009. - Т. 2. - С.208-211.

2010

105. «Азъ Изяславъ есмь, князь ваш» // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2010. - Вип. 25. - С. 18-29. (співавт.: Колибенко О. В.)

106. Історико-археологічне вивчення Переяславля Руського та Переяславщини (середньовічної Переяславської волості): сучасний стан і перспективи // Проблеми давньоруської та середньовічної археології / Серія «Археологія і давня історія України». - Вип. 1. - К.: Інститут археології НАН України, 2010. - С. 130-136.

107. Історико-краєзнавчі дослідження Переяславщини. Ч. 2. Топонімічні джерела: Навчальний посібник. - Корсунь-Шевченківський, 2010. - 203 с. (співавт.: Колибенко О. В., Коцур В. П.)

108. Короткий нарис історії Переяслава-Хмельницького // Переяслав-Хмельницький. Природа: рослинний світ. Критичний інвентаризаційний анотований конспект флори та рослинності: судинні рослини, мохоподібні, лишайники, водорості / За ред. В.П. Коцура, В.М. Джурана, М.М. Федорончука, М.В. Шевери. - Переяслав-Хмельницький - Київ, 2010. - С. 17-22.

109. Культ святого Бориса та історична Переяславщина // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції на тему: «Українознавство як феномен історичного розвитку та державотворення України», присвяченої 420-річчю від першої згадки про Бориспіль як містечко / [Упор. В. Дмітрієв, В. Литвин, Л. Мозгова, Л. Пасенко, Т. Чернойван]. - Бориспіль: ПП "Люксар", 2010. - С. 7-26. (співавт.: Колибенко О. В.)

110. Нова епіграфічна пам'ятка XVII ст. з Переяслава // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей / Бібліотечка «Часи козацькі». - К., 2010. - Вип. 19. - С. 221-224.

111. «Поидем к Переяславлю . ту ти ему прити . да негли ту покорится» // GENTE UKRAINUS, NATIONE UKRAINUS (Літературні шляхи старожитньої України): Зб. наук. праць: [на пошану доктора філологічних наук, професора Миколи Корпанюка з нагоди його 60-річчя] / [упоряд.: В. М. Подрига, М. М. Малинка]. - К.: «Євшан-зілля», 2010. - С. 134-145. (співавт. Колибенко О. В.)

112. «Чему хотелъ еси сести Переяславли» // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2010. - Вип. 24. - С. 3-9. (співавт.: Колибенко О. В.)

2011

113. Вибла та Трибратня могили у творчості Тараса Шевченка // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції на тему: «Українознавство як феномен історичного розвитку та державотворення України», присвяченої 135-річчю від дня народження Петра Верни / [Упор. В. Литвин, Л. Мозгова, Л. Пасенко, Т. Чернойван; за ред. Л. Мозгової]. - Бориспіль: ФО-П «Шевц», 2011. - С. 20-38. (співавт.: Колибенко О. В.)

114. Давньоруські храми Переяслава // Православ'я - цивілізаційний стрижень слов'янського світу: Зб. наук. праць. - К.: Фенікс, 2011. - С. 93-104.

115. «Ліпше мені смерть, аніж Курське княжіння» // Переяславський літопис: зб. наук. статей. - Переяслав-Хмельницький, 2011. - Вип. 2. - С. 3-14. (співавт.: Колибенко О. В.)

116. Маловідомі сторінки історії музейної справи на Переяславщині: Переяславський археологічний музей // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2011. - Вип. 26. - С. 177-193. (співавт.: Павленко С. В.)

117. Ольвійський «борисфен» на Переяславщині // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2011. - Вип. 27. - С. 4-21.

118. Пам'яті Михайла Івановича Сікорського // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2011. - Вип. 27. - С. 358-359.

119. Пам'яті Михайла Івановича Сікорського // Переяславський літопис: зб. наук. статей. - Переяслав-Хмельницький, 2011. - Вип. 2. - С. 223-224.

120. Рецензія на книгу: Якименко І. П. Положаї крізь віки. - К.: ТОВ «Атопол», 2011. - 184 с. // Переяславський літопис: зб. наук. статей. - Переяслав-Хмельницький, 2011. - Вип. 2. - С. 214-217.

121. Рецензія на книгу: Гехтман Ц. М. Євреї Переяславщини. - К.: ТОВ «Атопол», 2010. - 184 с. // Переяславський літопис: зб. наук. статей. - Переяслав-Хмельницький, 2011. - Вип. 1. - С. 153-159.

122. «Хранителі» культових пам'яток або як технічними засобами зберігати музейні цінності // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2011. - Вип. 26. - С. 420-431.

2012

123. Володимир Всеволодович Мономах: великий князь київський чи «великий князь переяславський»? // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - Вип. 28. - С. 5-19. (співавт.: Колибенко О. В.)

124. Дослідження на дитинці Переяславля Руського // Археологічні дослідження в Україні 2011 р. - К.: ІА НАНУ, 2012. - С. 261-262.

125. До 75-річчя Олега Васильовича Сухобокова (1937-2008) // Археологія. - 2012. - № 3. - С. 140-141. (співавт.: Моця О. П.)

126. Летописное Льто и происхождение названия города Борисполя: историко-археологический и топонимический аспекты // Восточноевропейский средневековый город в контексте этнокультурных, политических и поселенческих структур. Сборник научных статей. - Рязань: Изд-во РИАМЗ, 2012. - С. 251-260.

127. Матеріали козацької доби з розкопок 2011 року в Переяславі-Хмельницькому // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: збірник наукових праць / НДЦ «Часи козацькі». - К., 2012. - Вип. 21. - Ч. 1. - С. 34-39.

128. «Наипаче же бѣ страшенъ поганымъ» // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Краєзнавство як феномен історичного розвитку та державотворення України», присвяченої 80-й річниці утворення Київської області / [Упор. В. Литвин, Л. Мозгова, Л. Пасенко, Т. Чернойван; за ред. Л. Мозгової]. - Бориспіль: ФО-П «Шевц», 2012. - С. 222-249. (співавт.: Колибенко О. В.)

129. Переяславський князь Андрій Добрий // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - Вип. 31. - С. 76-86 (співавт.: Колибенко О. В.)

130. Українська спадщина Гната Стеллецького // Історія археології: дослідники та наукові центри / Серія «Археологія і давня історія України». - Вип. 9. - К., 2012. - С. 123-130.

131. Юрій-Георгій Володимирович (Долгорукий): історико-історіографічний портрет переяславського князя // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - Вип. 32. - С. 39-45. (співавт.: Колибенко О. В.)

132. Матеріали до історії повстанського руху 20-х років ХХ ст. на Переяславщині: отаман Чорний (Г.Т. Куреда) // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - Вип.30. - С.39-45. (співавт.: Колибенко О. В.)

133. «Химерний був час, таким він і зостався» // Переяславський літопис: зб. наук. статей. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - Вип. 3. - С. 3-116.

2013

134. Вали дитинця Переяславля Руського у світлі археологічних досліджень // Слов'яни і Русь: археологія та історія. Збірка праць на пошану дійсного члена Національної академії наук України Петра Петровича Толочка з нагоди його 75-річчя. - К.: «Стародавній Світ», 2013. - С. 122-132. (співавт.: Тетеря Д. А.)

135. Місця пам'яті Переяславщини в історії та сьогоденні // Національна та історична пам'ять. Політика пам'яті у культурному просторі: Зб. наук. праць. - К., 2013. - № 8. - С. 208-215. (співавт.: Іваненко А. О.)

136. Михайло Сікорський - засновник переяславської археологічної школи // Краєзнавство. - 2013. - № 4. - С. 118-122. (співавт.: Юрченко О. В.)

137. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Київська область. Монографія. - К.: Знання України, 2013. - 419 с. (співавт.: Колибенко О. В., Набок Л.М., Тарапон О.А. та ін.)

2014

138. Переяславські козаки на Переяславській раді 1654 року // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2014. - Вип. 34. - С. 3-9. (співавт.: Колибенко О. В.)

139. Перший князь Переяславля Руського Всеволод Ярославич // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2014. - Вип. 35. - С. 14-19. (співавт.: Колибенко О. В.)

140. «Шукання» Гната Стеллецького: тонка межа між «подвижником» та «шкідником» // Переяславський літопис: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2014. - Вип. 5. - С. 23-45. (співавт.: Колибенко О. В.)

141. «Якби-то ти, Богдане п'яний» або міфи землі Переяславської // ПЕРЕЯСЛАВІКА: Наукові записки НІЕЗ «Переяслав» / ІІІ Єфремівські читання «Релігійне життя Переяславської землі (IX-XXI ст.)». - Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2014. - Вип. 7 (9). - С. 271-284. (співавт.: Колибенко О. В.)

2015

142. Археологія давньоруського міста: навчальний посібник. - Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич, 2015. - 200 с.

143. Відділ давньоруської та середньовічної археології // Інститут археології Національної академії наук України. 1918-2014 / Гол. редактор - П.П. Толочко. - К.: ВД «АДЕФ-Україна», 2015. - С. 167-185. (співавт.: Біляєва С. О., Готун І. А., Моця О. П., Павленко С. В., Томашевський А. П.)

144. Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень // Церква - наука - суспільство: питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27-29 травня 2015 р.). На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова). - К., 2015. - С. 20-22. (співавт.: Колибенко О В..)

145. Донька Всеволода Ярославича Янка Всеволодівна: історико-історіографічний портрет переяславської князівни // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2015. - Вип. 36. - С. 3-11 (співавт.: Колибенко О. В.)

146. До питання про монети від боярина Ратибора // Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 листопада 2015 р. - Кіровоград - Київ - Переяслав-Хмельницький, 2015. - С. 31-32. (співавт.: Колибенко О. В.)

147. Дослідження археологічних пам'яток переяславської волості ХІ-ХІІІ ст. // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2015. - Вип. 37. - С. 156-168. (співавт.: Колибенко В. О.)

148. Ляскоронський Василь Григорович // Інститут археології Національної академії наук України. 1918-2014 / Гол. редактор - П.П. Толочко. - К.: ВД «АДЕФ-Україна», 2015. - С. 497-498.

149. Матеріали фонду Станіслава Никифоровича Братченка у науковому архіві Інституту археології НАН України як джерело до біографії вченого та епохи // Переяславський літопис: збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2015. - Вип. 7. - С. 106-118.

150. Тарас Шевченко у науковій та просвітницькій діяльності Гната Стеллецького // ПЕРЕЯСЛАВІКА: Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2015. - Вип. 8 (10). - С. 83-102. (співавт.: Колибенко М. О.)

151. Шевченко Федір Павлович // Інститут археології Національної академії наук України. 1918-2014 / Гол. редактор - П.П. Толочко. - К.: ВД «АДЕФ-Україна», 2015. - С. 312-314.

152. Щербаківський Вадим Михайлович // Інститут археології Національної академії наук України. 1918-2014 / Гол. редактор - П.П. Толочко. - К.: ВД «АДЕФ-Україна», 2015. - С. 655-656.

153. Щербаківський Данило Михайлович // Інститут археології Національної академії наук України. 1918-2014 / Гол. редактор - П.П. Толочко. - К.: ВД «АДЕФ-Україна», 2015. - С. 657-658.

154. Яворницький (Эварницкий) Дмитро Іванович // Інститут археології Національної академії наук України. 1918-2014 / Гол. редактор - П.П. Толочко. - К.: ВД «АДЕФ-Україна», 2015. - С. 661-662.

2016

155. Володимир Всеволодович Мономах: князь, людина, письменник // Бориспільський край: [краєзнавчий альманах] / гол. ред. і упоряд. В. Литвин; ред. рада: А. Федорчук, Л. Пасенко, Л. Ковальова, Н. Погребна та ін. - Біла Церква: Білоцерківдрук, 2016. - Вип. 4. - С. 257-277. (співавт.: Колибенко О. В.)

156. Володимир Глібович Переяславський: «рука Москви» чи перший князь «Оукраїни»? // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2016. - Вип. 38. - С. 23-35 (співавт.: Колибенко О. В.)

157. Єпископи Переяславля Руського // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2016. - Вип. 39. - С. 33-41 (співавт.: Колибенко О. В.)

158. Знахідки ольвійських монет на Переяславщині // Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 червня 2016 р. - Кіровоград - Київ - Переяслав-Хмельницький, 2016. - С. 18-21 (співавт.: Колибенко О. В.)

159. Kolybenko O.W. Переяславль Русьский и Переяславль Залесский: славяно-русские, тюркские и финно-угорские взаимосвязи и параллели, [w:] Dobre i złe sąsiedztwa. Historia kluczem do zrozumienia współczesnych relacji międzysąsiedzkich, red. T. Maresz, K. Grysińska-Jarmuła, Bydgoszcz 2016, s. 233-247.

160. Вплив суспільно-політичних чинників на процеси сакралізації імовірного місця загибелі князя Бориса Володимировича (перша половина XVІІ - початок XX ст.) // Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» / V Єфремівські читання «Релігійне життя Переяславської землі (IX-ХХІ ст.)», присвячені 1000-літтю убієнія святого князя Бориса: збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2016. - Випуск 11 (13). - С. 56-62. (співавт.: Іваненко А.О.)

2017

161. «Вислі» монети від боярина Ратибора // Ruthenica. - К., 2017. - Т. 14. - С. 156-173 (співавт.: Колибенко О. В.)

Літ.:

  • Колибенко Олександр Володимирович // Українські історики ХХ століття. Біобібліографічний довідник. - Вип. 2. - Част. 1. - Київ-Львів, 2003. - С. 142-143.
  • Колибенко Олександр Володимирович // Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Імена славних сучасників. - К.: Світ успіху, 2006. - С. 166.
  • Колибенко Олександр Володимирович // Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди: наукові здобутки і перспективи розвитку (1986-2006). Біобібліографічний довідник. - Переяслав-Хмельницький - Тернопіль: Астон, 2006. - С. 133-134.
  • Колибенко Олександр Володимирович // Інститут археології Національної академії наук України. 1918-2014 / Гол. редактор - П.П. Толочко. - К.: ВД «АДЕФ-Україна», 2015. - С.459.

Електронна пошта: kolybenko@gmail.com