Гончаренко Олексій Миколайович

Народився 1 серпня 1966 р. у с. Красна Слобідка Обухівського району Київської області.

У період з 1973 по 1983 рр. навчався в Обухівській середній школі № 4, у якій і здобув середню освіту.

З 1 вересня 1983 р. по березень 1986 р. навчався в Обухівському медичному училищі, закінчивши яке здобув спеціальністю «фельдшер».

Трудову діяльність розпочав у травматологічному відділенні Обухівської центральної районної лікарні. У травні 1986 р. був призваний на дійсну військову службу.

З 1 вересня 1988 по 30 червня 1993 р. - студент історичного факультету Київського державного педагогічного інституту ім. М.Драгоманова.

З 1993 р. працював вчителем історії та правознавства Переяслав-Хмельницьких загальноосвітніх шкіл І - ІІІ ст. № 6 та 7, спеціалістом ІІ категорії міського відділу освіти.

З 2002 р. - викладач кафедри історії та культури України Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. У 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 «Історія України».

У 2011 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.01 «Історія України».

З жовтня 2006 р. і по даний час - декан природничо-технологічного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.

Основні наукові праці:

1. Гончаренко О. Політика Голокосту в Україні: регіональний аспект / О.Гончаренко // Часопис української історії: Збірник наукових статей. - Київ, 2004. - Вип. 1. - С. 86-91.

2. Гончаренко О. Голокост на території Київщини: до питання про правове становище єврейського населення / О.Гончаренко // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова / Укл. П.В.Дмитренко, Л.Л.Макаренко. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. - Випуск LVII (57). - С. 189-198.

3. Гончаренко О. Правове становище єврейського населення напередодні знищення: Генеральний округ Київ / О.Гончаренко // Проблеми історії Голокосту: науковий журнал. - Випуск ІІ. - Дніпропетровськ: Центр "Ткума", Запоріжжя: Прем'єр, 2005. - С. 51-64.

4. Гончаренко О. Переяславська Рада та її наслідки в контексті нацистського окупаційного режиму в Україні (1941-1944 рр.) / О.Гончаренко // Переяславська Рада 1654 року: історичне значення та політичні наслідки: Збірник наукових статей / Переяслав-Хмельницький, 2004. - С. 173-182

5. Гончаренко О. Взаємозв'язок між антисемітизмом і участю українців в політиці Голокосту на території Київщини / О.Гончаренко // Література та культура Полісся. Вип. 27. Регіональна історія та культура в українському та східноєвропейському контексті / Відп. ред. і упорядник Г.В.Самойленко. - Ніжин: Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. - С. 151-158

6. Гончаренко О. Криза цінностей сталінізму та політика Голокосту в Україні (1941-1944 рр.) / О.Гончаренко // Український історичний збірник (2004) / Головний редактор В.Смолій; заступник головного редактора Т.Чухліб. - Вип. 7. - К.: Інститут історії України НАН України, 2004. - С. 337-352.

7. Гончаренко О. Українська національна інтелігенція і Голокост: до питання про нейтралітет та конформізм у протистоянні тоталітарних режимів / О.Гончаренко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 8. Серія: Історія: Збірник наукових праць. / За заг. ред. проф. П.С.Григорчука. - Вінниця: ДП "МКФ", 2004. - С. 185-191.

8. Гончаренко О. Голокост на території Київщини: до питання про антисемітську основу ідеологічної обробки населення / О.Гончаренко // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2004. - Вип. 15. - С. 173-178.

9. Гончаренко А. К вопросу об отдельных аспектах антисемитского характера идеологической обработки населения оккупированных территорий Украины (на примере генерального округа Киев) / О.Гончаренко // Голокост і сучасність. - №3 (9). - 2003. - С. 16, 17.

10. Гончаренко О. Нацисти і "арійське населення" окупованих територій України: до питання про основу формування колаборації / О.Гончаренко // Голокост і сучасність. - №5 (11). - 2003. - С. 14-17.

11. Гончаренко О. Учителі України в умовах нацистського окупаційного режиму: до питання про порятунок єврейського населення / О.Гончаренко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Зб. матеріалів VIII Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 12-13 травня 2005 р.; У 6-ти т. / Редкол.: Тимошенко І.І. (відп. ред.) та ін. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. - Т. 5. - С. 128-131.

12. Гончаренко О. Голокост на території Київщини: історіографія питання / О.Гончаренко // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2005. - Вип. 17. - С. 181-186.

13. Гончаренко О. Моделі "остаточного вирішення єврейського питання" на окупованій території Київщини / О.Гончаренко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №6. Історичні науки: Зб. наукових праць. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. - Випуск 1. - С. 119-126.

14. Гончаренко О. Опір єврейського населення Київщини нацистській політиці геноциду (1941-1944 рр.) / О.Гончаренко // Національні рухи опору в Східній і Центральній Європі кінця 1930-х - середини 1950-х років: Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції. - К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2005. - С. 50-55.

15. Гончаренко О. Нацисти і місцеве населення окупованих територій України: до питання про основу формування колаборації / О.Гончаренко // Голокост в Україні у регіональному і загальнолюдському вимірі: Матеріали Міжнародної наукової конференції. Збірник наукових праць. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. - С. 111-117.

16. Гончаренко О. Участь єврейського населення в русі опору на території Київщини (1941-1944 рр.) / О.Гончаренко // Сторінки історії: Збірник наукових праць / Відп. ред. Н.Ф.Гнатюк. - К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", Вип. 21. - С. 11-21.

17. Гончаренко О. Нацистська політика щодо євреїв Черкащини / О.Гончаренко // Черкащина в контексті історії України. Матеріали Другої науково-краєзнавчої конференції Черкащини, присвяченої 60-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. - Черкаси: "Ваш Дім", видавець ПП Дикий О.О., 2005. - С. 316-327.

18. Гончаренко О. Політика нацистського геноциду і участь місцевого населення Київщини у порятунку євреїв / О.Гончаренко // Друга світова війна і доля народів України: Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції. - К.: Сфера, 2005. - С. 26-28.

19. Гончаренко О. Політика нацистського геноциду і участь місцевого населення Київщини у порятунку євреїв / О.Гончаренко // Друга світова війна і доля народів України: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. - К.: Сфера, 2005. - С. 73-83.

20. Гончаренко О. Роль окупаційної преси в політиці Голокосту в Україні (на прикладі Київщини) / О.Гончаренко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - №9 (79). - 2004. - С. 44-51.

21. Гончаренко О. Особливості реалізації політики Голокосту на території Київщини / О.Гончаренко // Україна соборна: Зб. наук. статей / - Київ, 2005. - Вип. 2. - Ч. ІІІ. - С. 423-431.

22. Гончаренко О. Давньоруська історія в ідеологічному обґрунтуванні політики Голокосту в Україні / О.Гончаренко // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2005. - Вип. 16. - С. 266-271.

23. Гончаренко О. Голокост на Київщині: джерелознавчий аналіз проблеми / О.Гончаренко // Сумський історико-архівний журнал / Збірка наукових праць. Випуск І. - Суми: Видавництво СумДУ, 2005. - С. 70-77.

24. Гончаренко О. Політика сталінського режиму щодо українського селянства в інтерпретації нацистської пропаганди на території Рейхскомісаріату "Україна" (1941-1944 рр.) / О.Гончаренко // Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. А.Г. Морозова. - Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, 2005. - Вип. 9. - С. 214-219.

25. Гончаренко О. Становлення радянського руху опору на території Київщини і політика Голокосту: постановка проблеми / О.Гончаренко // Український історичний збірник (2004) / Головний редактор В.Смолій; заступник головного редактора Т.Чухліб. - Вип. 8. - К.: Інститут історії України НАН України, 2005. - С. 269-278.

26. Гончаренко А. Церковь и политика Холокоста на территории генерального округа Киев / О.Гончаренко // Холокост. Материалы Двенадцатой Ежегодной международной междисциплинарной конференции по иудаике. Выпуск 8. - Москва, Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер». - 2005. - С. 51-67.

27. Гончаренко О. Нове дослідження історіографії Голокосту. Михман Дан. Историография Катастрофы. Еврейский взгляд: концептуализация, терминология, подходы и фундаментальные вопросы: Пер. с англ. - Д.: Центр. Укр. фонд истории Холокоста «Ткума»; ООО «Независимая издательская орг. Дива», 2005. - Вып. 1. - 448 с. - Акад. Сер. «Б-ка Холокоста «Ткума») // Історичний журнал. - № 1. - 2006. - С. 116-119.

28. Гончаренко О. Політика нацистського геноциду євреїв України / О.Гончаренко // Архіви окупації. 1941-1944 / Держ. ком. архівів України; Упоряд. Н. Маковська. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. - С. 790-795.

29. Гончаренко О. "Порятунок" як форма громадянського опору населення в умовах нацистського окупаційного режиму в Україні (1941-1944 рр.) / О.Гончаренко // Соборність України: історична спадщина і виклики часу. Збірник наукових статей. - Випуск 3. - Переяслав-Хмельницький, 2005. - С. 23-31.

30. Гончаренко А. Случаи спасения евреев местными коллаборантами на Украине / О.Гончаренко // «Корни». Общественно-публицистический и культурно-просветительский журнал еврейских общин России, Украины и других стран СНГ. № 28 (октябрь-декабрь 2005 г.). - Москва-Киев. - С. 101-110.

31. Гончаренко А. Участие евреев в освободительном украинском движении: факты и тенденции. Некоторые замечания к статье А.Гогуна и А.Вовка «Евреи в борьбе за независимую Украину» // Корни. № 25. 2005 г. // «Корни». Общественно-публицистический и культурно-просветительский журнал еврейских общин России, Украины и других стран СНГ. № 28 (октябрь-декабрь 2005 г.). - Москва-Киев. - С. 173-176.

32. Гончаренко О. Геноцид євреїв на території генерального округу «Київ" та українська поліція: постановка проблеми / О.Гончаренко // Дев'яті Запорізькі єврейські читання. - Сборник научных трудов. - Запорожье: «Диво», 2005. -С. 54-63.

33. Гончаренко О. Участь населення Київщини у порятунку євреїв-військовополонених (1941-1944 рр.) / О.Гончаренко // Вісник Черкаського університету. Випуск 77. - Серія: Історичні науки. - Черкаси, 2005. - С. 3-7.

34. Гончаренко О. Геноцид єврейського населення Київщини: до питання про кількість жертв нацистського режиму / О.Гончаренко // Часопис української історії: Збірник наукових статей. - Київ, 2006. - Вип. 4. - С. 106-111.

35. Гончаренко О. Гетто окупованої Київщини як форма расової сегрегації євреїв України / О.Гончаренко // Історія слов'янських народів: дослідження проблем. Вип. 8: Україна і Польща в горнилі Другої світової війни. (До 60-річчя перемоги над фашизмом). Відповідальні редактори П.М.Чернега і Г.А.Стрельський. Зб. наук. праць. - К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. - С. 186-199.

36. Гончаренко О. Голокост на території Київщини: виконавці акцій знищення / О.Гончаренко // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2005. - Вип. 9. - Част. 2. - С.180-191.

37. Гончаренко О. Особовий склад поліції Рейхскомісаріату "Україна": до питання про мотиви колаборації / О.Гончаренко // Сумська старовина: Науковий журнал з історії та культури України. - № XVI-XVII. - Сумський державний університет, 2005. - С. 59-67.

38. Гончаренко О. Документи ВКР "СМЕРШ" як джерело з післявоєнного періоду історії України (1943-1944 рр.) / О.Гончаренко // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. - Випуск 22. - Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. - С. 125-128.

39. Гончаренко О., Тарапон О. Ідеологічна колаборація в окупованій Україні як один з наслідків діяльності радянського режиму (1941-1944 рр.) / О.Гончаренко, О.Тарапон // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Вип. 18. - Тернопіль: Видавництво Астон, 2006. - С. 238-245.

40. Гончаренко О. Участь вермахту в геноциді євреїв на території Київщини / О.Гончаренко // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Вип. 18. - Тернопіль: Видавництво Астон, 2006. - С. 246-251.

41. Гончаренко О. Позбавлення єврейського населення власності в період нацистської окупації Київщини / О.Гончаренко // Часопис української історії: Збірник наукових статей. - Київ, 2006. - Вип. 5. - С. 116-121.

42. Гончаренко О. Особливості нацистської пропаганди в окупованій Україні (1941-1944 рр.) / О.Гончаренко // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: Зб. наук. пр. / Ред. кол.: С.І.Світленко (відп. ред.) та ін. - Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2006. - Вип. 4. - С. 114-121.

43. Гончаренко О. Майнові правовідносини в сільській місцевості України на початковому етапі нацистської окупації / О.Гончаренко // Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. А.Г.Морозова. - Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, 2006. - Вип. 10. - С. 353-355.

44. Гончаренко О. Особливості правових санкцій в системі покарань працівників поліції та органів місцевого управління Рейхскомісаріату "Україна" / О.Гончаренко // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей / Ін-т історії України. - К., 2006. - Вип. 10. - Част. 1. - С. 340-350.

45. Гончаренко О. Роль, місце та функції органів місцевого управління у системі каральних заходів нацистів в окупованій Україні (1941-1944 рр.) / О.Гончаренко // Сумська старовина: Науковий журнал з історії та культури України. - № XVІІI-XIХ. - Сумський державний університет, 2006. - С. 95-102.

46. Гончаренко О. Організаційно-політична діяльність ОУН на Київщині в 1941-1944 рр. за документами спецслужб: спроба критичного аналізу / О.Гончаренко // Україна Соборна: Збірник наукових статей. - Вип. 4. - Т. 2. - К.: Інститут історії України НАН України, 2006. - С. 168-173.

47. Гончаренко О. Нацистський геноцид євреїв Білої Церкви: факти та наукові інтерпретації / О.Гончаренко // Юр'ївський літопис. - № 5. - 2006. - С. 32-44.

48. Гончаренко О. Протоколи допитів свідків та учасників ліквідаційних акцій як джерело періоду нацистської окупації України / О.Гончаренко // Джерела пам'яті: Історико-краєзнавчий альманах. Вип. 1. Народжені для випробувань / Упорядник Т.Ю.Нагайко - Тернопіль: Астон, 2007. - С. 137-147.

49. Гончаренко О. Трагедія євреїв-військовополонених на території Київщини / О.Гончаренко // Велика Вітчизняна війна 1941-1945 років: сучасні проблеми історичної освіти і науки: Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції, Дніпропетровськ, 12-13 травня 2005 р. / Ред. кол.: С.І. Світленко (відп. ред.) та ін. - Д.: "Пороги" 2005. - С. 222-228.

50. Гончаренко О. Організаційно-правове забезпечення нацистського геноциду євреїв України /1941-1944 рр./ / О.Гончаренко // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць / Відп. редактор О.Я.Пилипчук. - К., 2007. - Вип. 28. - С. 83-92.

51. Гончаренко О. Взаємодія підрозділів польової жандармерії та місцевої поліції у знищенні євреїв України / О.Гончаренко // Десяті Запорізькі єврейські читання. - Збірник наукових праць. - Запоріжжя, 2006. - С. 90-96.

52. Гончаренко О. Документальна база архівних кримінальних справ як джерело з релігійної історії України періоду нацистської окупації (1944-1946 рр.) / О.Гончаренко // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць / Відп. редактор О.Я.Пилипчук. - К., 2007. - Вип. 29. - С. 46-51.

53. Гончаренко О. Начальники місцевої поліції генерального округу "Київ": соціально-психологічний аналіз мотивів колаборації (1941-1944 рр.) / О.Гончаренко // Постаті Київщини. - К.: Міленіум, 2007. - 352 с.

54. Гончаренко О. Релігійне життя в Наддніпрянській Україні періоду нацистської окупації (1941-1944 рр.) / О.Гончаренко // PEREYSLAVIKA: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" // Релігійне життя Переяславської землі (ІХ-ХХІ ст.). - Зб. наукових статей. - Випуск 1 (3). - 2007. - С. 35-38.

55. Гончаренко О., Гончаренко І. Відродження церковного життя в окупованій нацистами Україні за інтерпретацією радянських спецслужб (1944-1946 рр.) / О.Гончаренко // PEREYSLAVIKA: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" // Релігійне життя Переяславської землі (ІХ-ХХІ ст.). - Зб. наукових статей. - Випуск 1 (3). - 2007. - С. 39-42.

56. Гончаренко О., Іваненко А. Тематика історії українського козацтва в нацистській окупаційній пропаганді в Україні (1941-1944 рр.): теорія і практика / О.Гончаренко // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць / Відп. редактор О.Я.Пилипчук. - К., 2007. - Вип. 30. - С. 47-58.

57. Гончаренко О. Керівники "Шуцманшафту індивідуальної служби" Генерального округу "Київ": психологічний образ та соціальні характеристики (1941-1944 рр.) / О.Гончаренко // Гуржіївські історичні читання. Збірник наукових праць. - Ін-т історії України НАН України, ЧНУ імені Б.Хмельницького. - Черкаси, 2007. - С. 257-264.

58. Гончаренко О., Тарапон О. Антисемітизм у післявоєнній Україні: міфи та реалії (за документами радянських спецслужб) / О.Гончаренко // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Вип. 19. - Тернопіль: Астон, 2007. - С. 249-254

59. Гончаренко О. Свідчення учасників ліквідаційних акцій цивільного населення окупованої нацистами України як історичне джерело / О.Гончаренко // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Вип. 19. - Тернопіль: Астон, 2007. - С. 458-463.

60. Гончаренко О. Місцева поліція рейхскомісаріату "Україна": проблеми кадрового забезпечення в системі нацистського окупаційного режиму / О.Гончаренко // Історія в школах України. - 2008. - № 1. - С. 48-54.

61. Гончаренко О. Окремі проблеми формування кадрового складу місцевих окупаційних адміністрацій та органів поліції Райхскомісаріату "Україна": непрості відповіді та нові інтерпретації / О.Гончаренко // Література та культура Полісся. Вип. 38: Регіональна історія та культура в сучасних дослідженнях / Відп. ред. і упорядник Г.В.Самойленко. - Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2007. - С. 180-187.

62. Гончаренко О. Сільська школа періоду нацистської окупації: до питання про основні проблеми функціонування початкової освіти в Райхскомісаріаті "Україна" (1941-1944 рр.) / О.Гончаренко // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць / Відп. редактор О.Я.Пилипчук. - К., 2007. - Вип. 32. - С. 49-64.

63. Гончаренко О. Німецька окупаційна преса як джерело з вивчення історії освіти на теренах Райхскомісаріату "Україна" та військової зони окупації (1941-1944 рр.) / О.Гончаренко // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць / Відп. редактор О.Я.Пилипчук. - К., 2008. - Вип. 33. - С. 50-68.

64. Гончаренко О. Явище колаборації в контексті характеристик кадрового складу місцевої поліції райхскомісаріату "Україна" (1941-1944 рр.) / О.Гончаренко // Молода нація: Альманах. - К.: Смолоскип, 2006. - С. 81-113.

65. Гончаренко О. Феномен "повернення" як синдром постколабораціонізму / О.Гончаренко // Український вимір. Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції "Українська діаспора: історичні пошуки, еміграційні явища, культурно-мистецькі набутки, функціонування наукових установ". - Випуск 6. - Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2007. - С. 32-35.

66. Потапенко Я., Гончаренко О. Переяславщина у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. / Я.Потапенко,О.Гончаренко // Переяслав у віках. - К.: Світ успіху. - 2007. - С. 254-267

67. Гончаренко О. Переяслав у 80-х роках ХХ ст.: від епохи розвиненого соціалізму до державної незалежності України / О.Гончаренко // Переяслав у віках. - К.: Світ успіху. - 2007. - С. 288-310.

68. Гончаренко І., Гончаренко О. Переяслав на межі тисячоліть: соціально-економічний аспект / І.Гончаренко,О.Гончаренко // Переяслав у віках. - К.: Світ успіху. - 2007. - С. 302-311.

69. Гончаренко О. Освіта в Україні періоду нацистської окупації у контексті документальної бази досліджень (1941-1944 рр.) / О.Гончаренко // PEREYSLAVIKA: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" / Збірник наукових статей. - Вип. 2 (4). - 2008. - С. 65-75.

70. Гончаренко О. Сільськогосподарська освіта в Райхскомісаріаті "Україна": до питання про відновлення діяльності навчальних закладів та спроби підготовки кваліфікованих фахівців (1941-1944 рр.) / О.Гончаренко // Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. А.Г.Морозова. - Черкаси: Черкаський національний університет ім.. Б.Хмельницького, 2008. - Вип. 11. - С. 154-157.

71. Гончаренко О. Соціальні аспекти вищої освіти в рейхскомісаріаті "Україна": до питання про результати "вступних кампаній" 1941-1943 рр. та характеристики особистостей вступників / О.Гончаренко // Вісник Східноукраїнського Національного Університету імені Володимира Даля. - № 11 (129). - 2008. - С. 55-65.

72. Гончаренко О. Переяслав окупаційний: нові факти та наукові інтерпретації (1941-1943 рр.) / О.Гончаренко // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Вип. 21. - Переяслав-Хмельницький, 2008. - С. 275-281.

73. Гончаренко О., Тарапон О. Рух опору на Переяславщині періоду нацистської окупації (1941-1943 рр.) / О.Гончаренко // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Вип. 21. - Переяслав-Хмельницький, 2008. - С. 282-288.

74. Гончаренко О. Проблеми геноциду єврейського населення Генерального округу "Київ" в матеріалах кримінальних справ на колишніх колаборантів (1941-1944 рр.) / О.Гончаренко // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць / Відп. редактор О.Я.Пилипчук. - К., 2008. - Вип. 35. - С. 32-39.

75. Гончаренко О. Похідні групи ОУН (б) на теренах Наддніпрянщини: до питання про результативність спроб інтеграції до окупаційних органів влади (1941-1944 рр.) / О.Гончаренко // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. - Івано-Франківськ. - № 14. - 2008. - С. 234-241.

76. Гончаренко А. Участие врачей в спасении людей в годы нацистской оккупации / А.Гончаренко // Здоровье семьи как основа социально-экономического благополучия России: материалы межрегиональной студенческой научно-практической конференции / ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А.Вагнера Росздрава. - Пермь, 2008. - С. 27-34.

77. Гончаренко О. Окупація України очима карателів, очевидців та жертв нацистів: порівняльний аналіз джерел та критика антинаукових інтерпретацій / О.Гончаренко // Одиннадцатые Запорожские еврейские чтения. Сборник научных трудов. - Запорожье. - 2007. - С. 163-185.

78. Гончаренко О. Соціальні характеристики абітурієнтів до вищих навчальних закладів генерального округу "Київ" (1941-1943 рр.) / О.Гончаренко // Постаті Київщини. - К.: Міленіум, 2008. - Вип. 2. - С. 246-256.

79. Гончаренко О. Реакція української інтелігенції на Голокост: моделі ситуативної поведінки / О.Гончаренко // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ № 1/2 (22/23) 2004. - К., 2004. - С. 387-403.

80. Гончаренко О. Вища професійна освіта в Райхскомісаріаті "Україна": плани окупаційної адміністрації та реалії "нового порядку" / О.Гончаренко // Технологічна освіта: досвід, перспективи, проблеми. Випуск 1. - Переяслав-Хмельницький, 2009. - С. 184-193.

81. Гончаренко О. Питання регулювання сільськогосподарського виробництва в Рейхскомісаріаті "Україна" (1941-1944): аналіз нормативно-правової бази / О.Гончаренко // Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали п'ятої конференції молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 28 травня 2009 р. / УААН, ДНСГБ; редкол.: В.А.Вергунова та ін. - К., 2009. - С. 46-49.

82. Гончаренко О. Функціонування правових відділів органів місцевого управління в системі судочинства Рейхскомісаріату "Україна" (1941-1944 рр.) / О.Гончаренко // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П.Коцура. - Київ, 2009. - Вип. 14. - С. 78-82.

83. Гончаренко О. Голодомор - геноцид 1932-1933 в Україні [Текст] = Hungerrsnot in der Ukraine 1932-1933: зб. наук. пр. / за заг. ред. Д. Блохин; Нім.-укр. наук. об'єдн. ім. проф. Ю.Блохина. - Полтава: ТОВ "АСМІ" [та ін.], 2009. - 288 с.

84. Гончаренко О. До питання про застосування окремих аспектів особистих немайнових прав місцевого населення у практиці окупаційної адміністрації Рейхскомісаріату "Україна" (1941-1944 рр.) / О.Гончаренко // Український вимір. Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. У 3 т. - Т. ІІІ. - Чернігів, ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка, 2009. - С. 23-27.

85. Гончаренко О. Правова природа органів місцевого управління цивільної адміністрації рейхскомісаріату "Україна": юридична теорія та окупаційна практика (1941 - 1944 рр.) / О.Гончаренко // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2009. - Вип. 12. - С. 151-160.

86. Гончаренко О. Голодомор 1932 - 1933 років в Україні та практична діяльність адміністрації райхскомісаріату "Україна" (1941 - 1944 рр.): постановка проблеми / О.Гончаренко // Актуальні проблеми дослідження Голодомору та політичних репресій 1930-х років в Україні [Текст]: зб. наук. ст. за матеріалами "круглого столу" 29 трав. 2008 р. / ПНПУ ім. В.Г.Короленка; редкол.: М.І.Степаненко (голов. ред.) та ін. - Полтава: ТОВ "АСМІ", 2009. - С. 100 - 111.

87. Гончаренко О. До питання про окремі проблеми застосування "етнографічної" тематики у практиці нацистської окупаційної пропаганди в Україні (на прикладі генерального округу "Київ") / О.Гончаренко // PEREYASLAVIKA: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" / Збірник наукових статей. - 2009. - Вип. 3 (5). - С. 78-82.

88. Гончаренко О. Особливості регулювання особистих немайнових правовідносин (право інтелектуальної власності) у період нацистської окупації України (1941-1944 рр.) / О.Гончаренко // Сумська старовина: Науковий журнал з історії та культури України. - № ХXІV. - Сумський державний університет, 2008. -С. 105-112.

89. Гончаренко О. Судова та управлінсько-розпорядча практика установ окупаційної адміністрації Рейхскомісаріату "Україна" у сфері припинення сімейних правовідносин (1941-1944 рр.) / О.Гончаренко // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П.Коцура. - Київ, 2009. - Вип. 16. - С. 59-64.

90. Гончаренко О. Голокост і Голодомор: спроба компаративного аналізу / О.Гончаренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. - Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. - Вип. 1. - С. 261-266.

91. Гончаренко О. Інститут правових радників у системі судочинства Рейхскомісаріату "Україна" (1941-1944 рр.) / О.Гончаренко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наукових праць. - Випуск 6: Ювілейний випуск до 175-річчя Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. - К., 2010. - С. 120-125.

92. Гончаренко О. Органи обласного управління на теренах Райхскомісаріату "Україна": організаційна структура, компетенція та досвід функціонування (1941-1944 рр.) / О.Гончаренко // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П.Коцура. - Київ, 2010. - Вип. 17. - С. 37-41.

93. Гончаренко О. Інститут шлюбу в системі сімейного законодавства окупаційної адміністрації Рейхскомісаріату "Україна": аналіз нормативно-правової бази (1941-1944 рр.) / О.Гончаренко // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Вип. 22. - Переяслав-Хмельницький, 2009. - С. 181-187.

94. Гончаренко О. До питання про участь місцевого населення у порятунку євреїв на території райхскомісаріату "Україна" (1941 - 1944 рр.) / О.Гончаренко // Український історичний журнал. - 2010. - № 1. - С. 128-141.

95. Гончаренко О. Повсякденне життя українського населення крізь призму документів судочинства органів цивільної адміністрації Райхскомісаріату "Україна" (1941 - 1944 рр.) / О.Гончаренко // "Історія повсякденності: теорія та практика": матеріали Всеукр. наук. конф., Переяслав-Хмельницький, 14 - 15 трав. 2010 р. / [Упоряд.: Лукашевич О.М., Нагайко Т.Ю.]. - Переяслав-Хмельницький, 2010. - 246 с.

96. Гончаренко О. Шкільна освіта за доби нацистської окупації України: до питання про матеріально-технічні проблеми функціонування освітніх установ / О.Гончаренко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія "Історія та археологія". 2009. № 1/1. Вип. 17. - С. 90-97.

97. Гончаренко О. Органи місцевого управління генерального округу "Волинь та Поділля": проблеми функціонування в системі гітлерівського окупаційного апарату влади / О.Гончаренко // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Друга світова війна в історичному вимірі" (Житомир, 21 - 22 травня 2010 р.). - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - С. 40-43.

98. Гончаренко О. Кримінальне право як засіб регулювання поведінки місцевого населення Рейхскомісаріату "Україна": огляд нормативної бази та судової практики (1941 - 1944 рр.) / О.Гончаренко // Наукові записки з української історії: Збірник наукових праць. - Вип. 23. - Переяслав-Хмельницький, 2009. - С. 120 - 126.

99. Гончаренко О. Документальний комплекс архівно-кримінальних справ як джерело з історії геноциду єврейського населення окупованої України (1941 - 1944 рр.) / О.Гончаренко // Сумський історико-архівний журнал: Науковий журнал з історії та архівознавства України / СумДУ; ДАСО - № ІІ-ІІІ - Суми, 2007. - 232 с.

100. Гончаренко О. Українські поліційні формування в системі гітлерівського окупаційного режиму на теренах Райхскомісаріату "Україна": організаційна структура та службова компетенція (1941 - 1944 рр.) / О.Гончаренко // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Вип. 24. - Переяслав-Хмельницький, 2010. - С. 124 - 130.

101. Гончаренко О. Сільські управи в системі окупаційного апарату влади райхскомісаріату "Україна": організаційна структура, компетенція та досвід функціонування (1941 - 1944 рр.) / О.Гончаренко // Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. А. Г. Морозова. - Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, 2010. - Вип. 12. - С. 243 - 247.

102. Гончаренко О. Організаційно-політична діяльність ОУН на Київщині в 1941 - 1944 рр. за документами спецслужб: спроба критичного аналізу / О.Гончаренко // Галичина. До 100-річчя від дня народження Степана Бандери. 2009. Ч. 15 - 16. - С. 340 - 346.

103. Гончаренко О. Застосування елементів радянського законодавства в управлінсько-розпорядчій практиці установ Райхскомісаріату "Україна" на початковому етапі становлення гітлерівського окупаційного режиму: постановка проблеми (друга половина 1941 - початок 1942 рр.) / О.Гончаренко // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П.Коцура. - Київ, 2009. - Вип. 18. - С. 163 - 165.

104. Гончаренко О. Функціонування гебітскомісаріатів у системі органів влади Райхскомісаріату "Україна": організаційна структура та службова компетенція (1941 - 1944 рр.) / О.Гончаренко // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Вип. 25. - Переяслав-Хмельницький, 2010. - С. 153 - 158.

105. Гончаренко О. Деструктивні явища у функціонуванні органів управління цивільної адміністрації Райхскомісаріату "Україна": постановка проблеми (1941 - 1944 рр.) / О.Гончаренко // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П.Коцура. - Київ, 2011. - Вип. 19. - С. 35 - 40.

106. Гончаренко О. Німецькі поліційні органи на теренах Райхскомісаріату "Україна": проблеми організаційної структури та службової компетенції (1941 - 1944 рр.) / О.Гончаренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І.С.Зуляка. - Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2010. - Вип. 1. - С. 136 - 140.

107. Гончаренко О. Діяльність комендатур вермахту зі створення органів місцевого управління на теренах майбутнього Райхскомісаріату "Україна" (1941 - 1942 рр.) / О.Гончаренко // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність "Історія". - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. - Вип. 11. - С. 22 - 33.

108. Гончаренко О. Міські управи в системі окупаційного апарату влади райхскомісаріату "Україна": організаційна структура та проблеми службової компетенції (1941-1944 рр.) / О.Гончаренко // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей / Відп. ред. О.Є. Лисенко. - К.: Інститут історії України НАН України, 2010. - Вип. 13. - С. 137 - 153.

109. О.Гончаренко, О.Лисенко, Т.Першина Система управління окупованими територіями України // Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ століття. Історичні нариси / НАН України. Інститут історії України. - К.: НВП "Видавництво "Наукова думка, НАН України", 2010. - Кн. 1. - С. 321 - 367.

110. Гончаренко О. Функціонування органів влади цивільної адміністрації Райхскомісаріату України: нормативне забезпечення управлінсько-розпорядчої діяльності (1941 - 1944 рр.) / О.Гончаренко // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П.Коцура. - Київ, 2011. - Вип. 20. - С. 33 - 38.

111. Гончаренко О. Українські мирові суди в системі органів правосуддя гітлерівського окупаційного апарату влади Райхскомісаріату "Україна": організаційна структура, службова компетенція та основний зміст діяльності (1941 - 1944 рр.) / О.Гончаренко // Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки. Випуск № 202. Частина ІІ. - Черкаси, 2011. - С. 36 - 41.

112. Гончаренко О. Інститут власності у цивільному праві періоду гітлерівської окупації України (1941 - 1944 рр.) / О.Гончаренко // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П.Коцура. - Київ, 2011. - Вип. 21. - С. 131 - 133.

113. Гончаренко О. Організаційно-правові заходи цивільної адміністрації Райхскомісаріату України у сфері відновлення промислового виробництва / О.Гончаренко // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Вип. 26. - Переяслав-Хмельницький, 2011. - С. 213 - 218.

114. Гончаренко О. Громадянський статус місцевого населення окупованої України: аналіз нормативних заходів комендатур Вермахту та цивільної адміністрації райхскомісаріату "Україна" (1941 - 1944 рр.) / О.Гончаренко // Мандрівець. - № 3. -2011. - С. 29 - 33.

115. Гончаренко О.М. Функціонування окупаційної адміністрації Райхскомісаріату "Україна": управлінсько-розпорядчі та організаційно-правові аспекти (1941 - 1944 рр.): монографія / Гончаренко О.М. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. - 600 с.

116. Гончаренко О. Майнові правовідносини місцевого населення Райхскомісаріату "Україна": проблеми визначення цивільного статусу та аналіз нормативного забезпечення / О.Гончаренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І.С.Зуляка. - Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2011. - Вип. 1. - С. 141 - 146 с.

117. Гончаренко О. Діяльність військових комендатур тилових районів групи армій «Південь» у сфері створення місцевих поліційних формувань (червень 1941 - вересень 1942 рр.) / О.Гончаренко // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 26. - Луганськ, 2010. - С. 49 - 55.

118. Гончаренко О. Нормативно-правове врегулювання трудових правовідносин місцевого населення на теренах райхскомісаріату "Україна" (1941 - 1944) / О.Гончаренко // Мандрівець. - № 3. - 2011. - С. 40 - 43.

119. Гончаренко О. Медико-санітарні аспекти забезпечення місцевого населення на теренах Райхскомісаріату "Україна": основні організаційно-правові форми та нормативна база (1941 - 1944 рр.) / О.Гончаренко // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність "Історія". - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. - Вип. 12. - С. 70 - 80.

120. Гончаренко О. Соціальне забезпечення місцевого населення Райхскомісаріату «Україна»: організаційно-правові форми та нормативна база (1941 - 1944 рр.) / О.Гончаренко // Мандрівець. - № 4. - 2011. - С. 42 - 46.

121. Гончаренко О. Особливості адміністративно-правових відносин в управлінсько-розпорядчій практиці органів місцевого управління Райхскомісаріату «Україна» (1941 - 1944 рр.) / О.Гончаренко // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Вип. 27. - Переяслав-Хмельницький, 2011. - С. 147 - 153.

122. Гончаренко О. «Школа для українців»: до питання про функціонування закладів освіти в Райхскомісаріаті «Україна» (1941 - 1944 рр.) / О.Гончаренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. - Випуск 13: збірник наукових праць / За ред. проф. М.С.Корця, проф. П.В.Дмитренка. - К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. - С. 67 - 82.

123. Гончаренко О. «Хліборобська спілка» як одна з організаційно-правових форм реформування сільськогосподарського виробництва на теренах райхскомісаріату «Україна»: нормативно-правовий аспект / О.Гончаренко // Мандрівець. - № 5. - 2011. - С. 58 - 62.

124. Гончаренко О. Конфлікт як основа сутності стосунків між українським суспільством та окупаційною адміністрацією Райхскомісаріату «Україна»: постановка проблеми (1941 - 1944) / О.Гончаренко // Література та культура Полісся: - Вип. 66: Соціальні аспекти історико-культурного розвитку Полісся й України / відп. ред. і упор. Г.В. Самойленко. - Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2011. - С. 251 - 260.

125. Гончаренко О. Проблеми функціонування цивільної адміністрації Райхскомісаріату «Україна»: фінансово-правовий аспект (1941 - 1944 рр.) / О. Гончаренко / О.Гончаренко // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги). Матеріали міжнародної наукової конференції / Відповідальний редактор: Легасова Л.В. - К., 2011. - С. 426 - 432.

126. Гончаренко О. Повсякденне життя місцевого населення Райхскомісаріату «Україна» у контексті функціонування окупаційної системи цивільних судів (1941 - 1944 рр.) / О.Гончаренко // «Історія повсякденності: теорія та практика: матеріали Всеукр. наук. конф., [м. Переяслав-Хмельницький], 5 - 6 жовт. 2012 р. / [упоряд.: О.М.Лукашевич, Т.Ю.Нагайко, В.В.Коцур]. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - с. 99 - 105.

127. Гончаренко О. Організаційно-правові та адміністративно-територіальні аспекти формування системи гітлерівського окупаційного апарату влади на теренах Райхскомісаріату «Україна» (1941 - 1944 рр.) / О.Гончаренко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. - К.: ВІР УАН, 2013. - Випуск 78 (№ 11). - С. 71 - 74.

128. Українське суспільство в умовах радянського ладу: повсякденний вимір. Навч. посіб. / В.П.Коцур (гол. ред.), О.М.Гончаренко, Б.Л.Дем'яненко, О.Д.Ісайкіна, О.М.Лукашевич, В.В.Мічуда, Т.Ю.Нагайко, Я.О.Потапенко, О.А.Тарапон. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - С. 155 - 238.

129. Гончаренко А. Типы учебных заведений системы профессионального образования на территории Рейхскомиссариата «Украина»: историко-педагогические аспекты (1941 - 1944 гг.) / А.Гончаренко // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - № 12 (59). - Декабрь 2013. - Часть ІІ. -С. 181 - 182.

130. Гончаренко А. К вопросу общеобразовательной и профессиональной составляющей учебных программ системы подготовки квалифицированных специалистов в Рейхскомиссариате «Украина»: историко-педагогические аспекты (1941 - 1944 гг.) / А.Гончаренко // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - № 01 (60). - Январь 2014. - Часть ІІ. - С. 101 -103.

131. Гончаренко А. Функционирование народных школ на территории Рейхскомиссариата «Украина»: организационно-методические аспекты (1941 - 1944 гг.) / А.Гончаренко // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - № 02 (61). - Февраль 2014. - Часть ІІ. - С. 97 - 99.

132. Гончаренко О.М., Гончаренко І.В., Куницький М.П. Нацистська окупаційна політика у сфері освіти на теренах Райхскомісаріату «Україна» (1941 - 1944 рр.): монографія / О.М.Гончаренко, І.В.Гончаренко, М.П.Куницький. - К.: ПП «НВЦ «Профі», 2014. - 232 с.

133. Гончаренко О.М., Куницький М.П., Лисенко О.Є. Система органів місцевого управління на території райхскомісаріату «Україна» та «військової зони». 1941 - 1944 рр. / НАН України. - Ін-т історії України. - К., 2014. - 151 с.

134. Гончаренко О. Проблеми функціонування окупаційної адміністрації Райхскомісаріату «Україна» в радянській історіографії післявоєнного періоду / О.Гончаренко // Переяславський літопис: зб. наук. статей. Вип. 6. / [ред. колегія: Коцур В.П. (голов. ред.) та ін.]. - Переяслав - Хмельницький, 2014. -С. 197 - 202.

135. Гончаренко О. «Юдео-більшовизм» як модель ідеологічної обробки місцевого населення Райхскомісаріату «Україна» (1941 - 1944 рр.) / О.Гончаренко // Військово-історичний меридіан. Електронний науковий фаховий журнал. - Вип. 4 (6) / Меморіальний комплекс «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років», Ін-т історії України НАН України. - К., 2014. - С. 70 - 85.

136. Гончаренко О. Проблеми функціонування органів та установ окупаційної адміністрації Райхскомісаріату «Україна» в зарубіжній історіографії / О.Гончаренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. - Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. - Вип. 2. - Ч. 3. - С. 266 - 269.

137. Гончаренко О. Джерельна база архівів України в контексті вивчення особливостей функціонування органів та установ окупаційної адміністрації Райхскомісаріату «Україна» (1941 - 1944 рр.) / О.Гончаренко // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. - К.: «Видавництво «Гілея», 2014. - Вип. 91 (12). - С. 89 - 93.

138. Гончаренко О. Функціонування окупаційної адміністрації Райхскомісаріату «Україна»: радянська історіографія воєнної доби (1941 - 1945 рр.) / О.Гончаренко // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П.Коцура. - Київ, 2014. - Вип. 30. - С. 63 - 66.

139. Гончаренко О. Висвітлення проблем функціонування окупаційної адміністрації Райхскомісаріату «Україна» в сучасній вітчизняній історіографії / О.Гончаренко // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. - К.: «Видавництво «Гілея», 2015. - Вип. 92. - С. 104 - 107.

140. Гончаренко О. Проблеми функціонування місцевих судових установ Райхскомісаріату «Україна» в 1941 - 1944 рр.: сучасна вітчизняна історіографія / О.Гончаренко // Наукові записки з української історії. - Збірник наукових праць. - Вип. 35. - Переяслав - Хмельницький, 2014. - С. 195 - 201.

141. Гончаренко О. Нацистська політика щодо євреїв Черкащини // Не підлягає забуттю: нацистський окупаційний режим на Черкащині (1941-1944): збірник наукових статей, документів, матеріалів та спогадів / Керівник проекту О. А. Воронкіна, упорядники: В. М. Мельниченко, Т. А. Клименко, Г. М. Голиш. - Черкаси: Вертикаль, 2013. - 366 с., ілюстр. // С. 141 - 153.

142. Гончаренко О. Голокост на теренах Райхскомісаріату «Україна» у вітчизняному історіографічному дискурсі (1941 - 2016 рр.). - Дніпро - Переяслав-Хмельницький: Український інститут вивчення Голокосту «Ткума», 2017. - 258 с.