Хмельницька Людмила Василівна

Народилась 10 лютого 1977 року в м. Переяслав-Хмельницький Київської області.

Історик, викладач.

У 1999 році закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут імені Г.С. Сковороди і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Історія та народознавство» та здобула кваліфікацію вчителя історії та народознавства ( диплом КХ №11804216).

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка (диплом ДК № 024869).

З 1.09.2004 року по 18.04.2007 року - працювала на посаді доцента кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди».

З 19.04.2007 року і по тепер - доцент кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди» (диплом 12ДЦ № 016845).

Упродовж 2015-2016 рр. виконувала обов'язки заступника завідувача кафедри з наукової роботи, з2016 і по нині - заступника декана історичного факультету з виробничої роботи.

До кола наукових інтересів Л.В. Хмельницької входять проблеми історії та культури України 1920-1930-х рр., актуальні проблеми краєзнавства, країнознавства, етнографії та методології наукових досліджень.

Має 62 опубліковані наукові праці. Зокрема, в 2015 р. вийшов у світ підручник «Історія України. Курс лекцій» (Київ - Чернівці: Книги - ХХІ, 2015. - 756 с.) в якому лекція 5. «Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.» та лекція 6. «Гетьманщина. Руїна» за авторством Л.В. Хмельницької. Підручник написаний з позиції сучасної концепції історії України у відповідності з навчальною програмою курсу, з узагальненням здобутків історіографії, фактичного матеріалу, хронологічного показчика, словника термінів, персоналії, рекомендованих джерел та літератури, завдань для індивідуальної та самостійної роботи, тестами.

Хмельницька Л.В. працює над розробкою та вдосконаленням науково-методичного забезпечення навчальних курсів. У педагогічній діяльності вміло застосовує матеріали власних наукових розробок, забезпечила навчальний процес навчально-методичною літературою: «Тестові завдання з курсу «Культурологія» для студентів неспеціальних факультетів денної та заочної форми навчання» (Переяслав-Хмельницький, 2005. - 29 с.); «Тестові завдання з курсу «Загальна етнографія» для студентів історичного факультету» (Переяслав-Хмельницький, 2005. - 32 с.), «Тестові завдання з курсу «Культурологія» для студентів неспеціальних факультетів денної та заочної форми навчання» (Переяслав-Хмельницький, 2007. - 32с.).

Розробляючи актуальні питання історії України, Л.В. Хмельницька широко популяризує досягнення сучасної історичної науково-дослідної сфери не лише шляхом публікацій, але й у ході активної участі в методичних семінарах, круглих столах, конференціях, рецензуванні авторефератів дисертацій, студентських статей, учнівських робіт МАН.

Основні опубліковані праці:

1. Хмельницька Л.В. Українська архітектура доби козацького бароко в контексті національних традицій та європейських впливів / Л.В. Хмельницька // Наукові записки -з української історії: зб. наук. статей. Вип.35. - Переяслав-Хмельницький, 2014. - С. 20-26.

2. Хмельницька Л.В. Ренесансна статуарна та рельєфна пластика: Витоки та ґенеза становлення / Л.В. Хмельницька // Переяславський літопис: зб. наук. статей. Вип.5. / [ред. колегія: Коцур В.П (голов. ред.) та ін.]. - Переяслав-Хмельницький, 2014. - С.75-80.

3. Хмельницька Л.В. Національні традиції в українському музичному мистецтві доби козацького бароко: Європейські тенденції та автохтонний стиль / Л.В. Хмельницька // Переяславський літопис: зб. наук. статей. Вип.6. / [ред. колегія: Коцур В.П (голов. ред.) та ін.]. - Переяслав-Хмельницький, 2014. - С.3-9.

4. Хмельницька Л.В. Суспільно-політична діяльність О.Я. Шумського в контексті проведення політики українізації 1920-х років / Л.В. Хмельницька // Етнічна історія народів Європи: зб. наук. Праць. Вип. 45. - К., 2015. - С. 61-66.

5. Хмельницька Л.В. Становлення системи православних братств на Волині в першій половині ХІХ - на початку ХХ ст. / Л.В. Хмельницька // Переяславський літопис: зб. наук. статей. Вип.9. / [ред. колегія: Коцур В.П (голов. ред.) та ін.]. - Переяслав-Хмельницький, 2016. - С.1-7.

6. Хмельницька Л.В. Історія реставрації Свято-Василівського собору м. Овруча початку ХХ століття / Л.В. Хмельницька // Наукові записки -з української історії: зб. наук. статей. Вип.38. - Переяслав-Хмельницький, 2016. - С. 75-81.

7. Хмельницька Л.В. Структурно-семантичний аналіз жіночого головного убору в традиційному українському костюмі // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. - Дрогобич: Посвіт, 2016. - Вип. 1. - 116 с. - С.79-86.

8. Хмельницька Л.В. Український портретний живопис у соціокультурних вимірах ХVII - XVIII ст. / Л.В. Хмельницька // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. - К., 2017. - Вип. 53. - С. 31-37.

9. Хмельницька Л.В. Структурно-семантичний аналіз жіночого головного убору в традиційному українському національному костюмі / Л.В. Хмельницька // Східноєвропейський історичний вісник. - Дрогобич, 2016. - Вип. 1. - С. 79-86.

Електронна пошта: ludmylahm@gmail.com