Демуз Інна Олександрівна

Спеціальність за базовою освітою - «Історія» (у 2004 р. закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди й отримала диплом бакалавра, здобувши кваліфікацію вчителя історії і правознавства; у 2005 р. закінчила магістратуру Переяслав- Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди й отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобула кваліфікацію викладача історичних дисциплін. У 2010 р. отримала диплом про перепідготовку (присвоєно кваліфікацію «Соціальний педагог, практичний психолог у закладах освіти»). Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти IIIIV рівнів акредитації більше 7 років. Має кількарічний досвід викладання циклу педагогічних дисциплін на кафедрі загальної та соціальної педагогіки, а також циклу історичних - на кафедрі історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Українське питання в Російській імперії на початку ХХ ст.: історіографія» (07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). У 2015 р. - докторську дисертацію на тему «Наукові товариства на теренах України другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: історіографія» за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. У 2014 р. отримала вчене звання доцента по кафедрі історії та культури України.

Виконувала обов'язки заступника декана історичного факультету з виробничих питань. На сьогоднішній день є заступником голови науково- методичної ради університету.

Сфера наукових інтересів

Теоретико-методологічні аспекти історіографії, джерелознавства та епістолології, розвиток науки і техніки в Україні, діяльність наукових товариств України другої половини ХІХ - початку ХХ ст., біографічні студії, книговидавнича діяльність П.Я. Стебницького, історія видавничої справи в Україні, документознавство в системі суспільно-комунікативної діяльності.

Наукові проекти

Брала участь у Першій міжнародній літній школі молодих істориків країн-учасниць СНД, організованій на базі Інституту всесвітньої історії Російської Академії Наук (м. Москва, серпень - вересень 2006 р.). Брала участь у Міжнародному науково-пошуковому проекті «Імена замість номерів. Книга пам'яті колишніх в'язнів концтабору Дахау» (організатор - муніципалітет м. Дахау, Німеччина) (2006-2007 рр.). Один з виконавців госпрозрахункової теми за номером державної реєстрації 0112U005874 «Становлення та розвиток залізничного транспорту на теренах України у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.: соціально- економічні та антропологічні виміри», 2013-2014 рр. Член журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Історичні науки» (2016, 2017 рр. ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»).

Науково-редакторська робота

Заступник головного редактора фахового видання «Переяславський літопис»; член редколегії фахового видання «Наукові записки з української історії»; член редколегії збірника наукових статей «Соціум. Документ. Комунікація».

Участь в атестації кадрів вищої кваліфікації

З 2009 р. - вчений секретар, а з 2016 р. - голова Спеціалізованої вченої ради К 27.053.02 з захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»).

Участь в експертизі наукових робіт

З 2016 р. - член експертної ради МОН України з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених; Секція «Правові, філософські, історичні та політологічні аспекти державотворення; захист свободи і національної безпеки України та її громадян на шляху євроінтеграції».

Державні нагороди / відзнаки / стипендії / премії

Стипендія Кабінету Міністрів України (1.09.2007 - 1.09.2008 рр.); Премія Президента України для молодих вчених 2016 р. (Указ Президента України № 509/2016 від 17 листопада 2016 р.).