Логвинюк Тетяна Василівна

Логвинюк Тетяна Василівна є випускницею «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди». У 2008 році закінчила факультет іноземних мов.

Упродовж 2008 - 2010 навчалась в аспірантурі. В 2011 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток вітчизняної науки і техніки в 1951 - 1991 рр. (на матеріалах журналу «Наука і суспільство»)», здобула науковий ступінь кандидата історичних наук.

Із 2011 по 2015 рр. працювала викладачем історії, з 2015 старший викладач кафедри історії та культури України університету імені Григорія Сковороди.

У 2016 р. переведена на посаду доцента кафедри історії та культури України університету імені Григорія Сковороди.

У 2017 році здобула другу вищу освіту «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію історик, учитель історії.

Викладає дисципліни: «Історія науки і техніки», «Історія України» «Історія культури України»

Коло наукових інтересів: проблеми методичної підготовки майбутнього вчителя в контексті інноваційних процесів в шкільній суспільствознавчій галузі, актуальні проблеми з історії науки і техніки

Має понад 23 публікацій, з них 18 наукових.

Бере участь у фахових науково-практичних конференціях в Україні й за кордоном (Білорусія, Чехія, Польща, Болгарія).

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

2009

1. Журнал «Наука і суспільство»: час становлення і розвитку // Наукові записки з української історії : зб. наук. ст./[гол.ред. В. Коцур]. - Переяслав-Хмельницький; Корсунь-Шевченківський, 2009. - Вип. 22. - С. 279-283. (Логвинюк Т. В.)

2. Провідна науково-технічна тематика журналу «Наука і суспільство» в 1951 - 1971 рр. // Наукові записки з української історії : зб. наук. ст. /[гол.ред. В. Коцур]. - Переяслав-Хмельницький; Корсунь-Шевченківський, 2009. - Вип. 23. - С. 239-243. (Логвинюк Т. В.)

3. Журнал «Наука і суспільство» - літопис космічної ери, популяризатор досягнень вітчизняної науки [Електронний ресурс] // Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України: [сайт «Історія науки і біографістики»]. - Режим доступу: https://www.nbuv.gov.ua/e-journals/inb/2009-3/09logvinuk.pdf. - Назва з екрану.( Логвинюк Т. В.)

4. Історія досягнень вітчизняної науки на сторінках періодики (1950-1960-ті рр.) // Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали V конференції молодих учених та спеціалістів., 28 трав. 2009 р., м. Київ./УААН, ДНСГБ; [В.А. Вергунов та ін.]. К., 2009. - С. 124-126. (Логвинюк Т. В.)

5. Використання науково-публіцистичних матеріалів журналу «Наука і суспільство» про життя і діяльність Є.О. Патона на уроках фізики // Підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності: теорія і практика: зб.наук.пр./[наук.ред.: Коцур В., Євтух М., Доброскок І.]. Переяслав-Хмельницький., 2009. - Вип.2: Актуальні проблеми професійної підготовки студентів ВНЗ. - С. 109-112.( Логвинюк Т. В.)

6. Рубрики журналу «Наука і суспільство» та висвітлення в них науково-технічної проблематики (1951-1971 рр.) // Проблеми та перспективи розвитку української науки на початку третього тисячоліття : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 14-16 груд. 2009 р./[гол.ред. В.П. Коцур] - Переяслав-Хмельницький, 2009. - С. 40-41. (Логвинюк Т. В.)

7. Популяризація в журналі «Наука і суспільство» 1950-1960-х рр. розвитку вітчизняного радіо // Український науково-інтелектуальний простір : реалії та перспективи розвитку : матеріали І-ї Всеукр. наук.-практ. інтернет конф., 28-30 квіт. 2009 р.: зб.наук.праць/./[гол.ред. В.П. Коцур]. - Переяслав-Хмельницький, 2009. - С. 75-79.( Логвинюк Т. В.)

2010

8. Епохальні відкриття О.С. Попова на сторінках журналу «Наука і суспільство» (1951-1960 рр.) // Гілея (науковий вісник): зб. наук. праць. - К., 2010. - Вип. 32. - С. 130 - 137. (Логвинюк Т. В.)

9. Журнал «Наука і суспільство» - джерело вивчення розвитку науки про космос в 1950-1960 рр. // Наукові записки з української історії : зб. наук. ст./[ред.кол.: Коцур В.П. (гол.ред.), Орлик В.М. та ін.]. - Переяслав-Хмельницький, 2010. - Вип. 24. - С. 251-258. (Логвинюк Т. В.)

10. Становлення і розвиток електрозварювання в УРСР та його відображення в журналі «Наука і суспільство» (1950-1960 рр.) // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 6. /[ред.кол.: Андрусишин Б.І. та ін.]. -К., Історичні науки. 2010. - Вип. 6. - С. 150-156.( Логвинюк Т. В.)

11. Життєвий шлях великого науковця С.К. Всехсвятського // Проблеми та перспективи розвитку української науки на початку третього тисячоліття : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 14-16 груд. 2010 р. /[гол.ред. В.П. Коцур] - Переяслав-Хмельницький, 2010. - С. 91-94. (Логвинюк Т. В.)

2011

12. Політ першої людини в космос на сторінках журналу «Наука і суспільство» та іноземної преси // Гілея (науковий вісник): зб. наук. праць. - К., 2011. - Вип. 43. - № 1 - С. 193 - 197.( Логвинюк Т. В.)

2012

13. Особливості відображення науково-технічної проблематики журналу «Наука і суспільство» на всіх етапах його розвитку // Наукові записки з української історії : зб. наук. ст./[ред.кол.: Коцур В.П. (гол.ред.), Орлик В.М. та ін.]. - Переяслав-Хмельницький, 2010. - Вип. 28. - С. 351-356.( Логвинюк Т.В.)

2014

14. Журнал «Наука і суспільство» в духовному житті України радянської доби// Переяславський літопис. - 2014. - вип.. - 5. - С. 69 - 75 (Логвинюк Т.В.)

15. Основні етапи становлення і розвитку щомісячника «Наука і суспільство» // Науковий часопис НПУ ім.. М.П. Драгоманова. - 2014. - вип. - 11. - 89 - 99 (Логвинюк Т.В.)

2015

16. Контроль планети з навколоземної орбіти наддержав СРСР і США у другій половині ХХ ст.. Нова ера в історії людства (Журнал «Наука і суспільство») - К.: Парадигма пізнання: гуманітарні питання. - 2015. - № 1(4). - С. 10-16 (Логвинюк Т.В.)

17. Наука і техніка та її вплив на народне господарство України радянської доби на основі журналу «Наука і суспільство» 1951 - 1991 -х рр. - К.: Парадигма пізнання: гуманітарні питання. - 2015. - № 2(5). - С. 82-90 (Логвинюк Т.В.)

18. Вітчизняна наука про походження Всесвіту. Розкриття таємниць наближається. - К.: Парадигма пізнання: гуманітарні питання. - 2015. - № 3(6). - С. 5-16 (Логвинюк Т.В.)

19. Відображення в журналі «Наука і суспільство» досягнень вітчизняної науки і техніки в пізнання космосу. - К.: Парадигма пізнання: гуманітарні питання. - 2015. - № 4(7). - С. 5-12 (Логвинюк Т.В.)

2016

20. Винахідник, ідеї якого випереджали час (інтелектуальна біографія Ніколи Тесла (1856 - 1943 рр.)). - К.: Парадигма пізнання: гуманітарні питання. - 2016. - № 3(14). - С. 5-18 (Логвинюк Т.В.)

21. Зображення на монетах видатних досягнень і видатних сучасників НТР 1950 - 1980 рр. та кінця ХХ-го початку ХХІ-го століття - К.: Парадигма пізнання: гуманітарні питання. - 2016. - № 4(15). - С. 5-19 (Логвинюк Т.В.)

2017

22. Космонавтика в умовах науково-технічного прогресу: історична ретроспектива і сучасність. :Молодий вчений. - 2017. - № 5 (45). - С. 24 -27 (Логвинюк Т.В.)

23. Великі винахідники України, які зробили величезний внесок в авіаційну та ракетно-космічну галузі /Young Scientist - 2017. - № 3 (43). - С.179 - 184 (Логвинюк Т.В.)

Електронна пошта: diamondstars@ukr.net