Коцур Леся Михайлівна

Народилася 12 жовтня 1989 року

Місце народження - с. Вільне, Макарівський район, Київська область, Україна

Громадянка України

Освіта, спеціальність:

Повна вища, магістр, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", 2013 р., «Історія», викладач історії та правознавства.

У 2013 році зарахована до аспірантури ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди".

18 грудня 2015 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему : «Національні меншини України в етнополітичних процесах наприкінці 1980-х - у 1990-х рр.».

Володіння мовами: українська, німецька з словником, російська.

Загальний стаж роботи: з 01.09.2013.

Трудова діяльність:

09.2013 - викладач кафедри політології, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, м. Переяслав-Хмельницький.

09.2016 - викладач кафедри історії та культури України, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, м. Переяслав-Хмельницький.

Коло інтересів:

  • національні меншини України, етнонаціональна політика;
  • міжнародна безпека, національна безпека;
  • громадсько-політична діяльність національних меншин;
  • мовна політика України

Публікації

Телефон: 095 73 75 052

e-mail: dombrovska_ne@ukr.net

Facebook: www.facebook.com/dombrovska.lesya

1. Домбровська Леся. Національне виховання школярів - важливий аспект в діяльності майбутнього педагога. / Підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності: теорія і практика: [наук.-теорет. Посіб. / наук. Ред.. В.П. Коцур, О.І. Шапран, укл. О.М. Сергійчук]. - Переяслав-Хмельницький: «Видавництво КСВ». - Випуск 3: Сучасні проблеми підготовки майбутнього фахівця: інноваційний досвід і перспективи. - 2010. - 324 с. (С. 136-138). Тези

2. Домбровська Леся. Корекційна програма подолання важковиховуваності підлітка-вихованця закладу інтернатного типу (практичний аспект). / Актуальні проблеми педагогічної теорії та практики у студентських наукових дослідженнях: матеріали ІІІ студентської наукової Інтернет-конференції в рамках ІІ етапу всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» (Умань, 5-6 квітня 2011 р.) / [гол. ред. Побірченко Н.С.]. - Умань : ПП Жовтий, 2011. - 160 с. (С. 43 - 46). Тези

3. Домбровська Леся. Сторінками історії села Вільне. / Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції [«Сучасна молодіжна наука в Україні»] (м. Переяслав-Хмельницький, 24 листопада 2011 р.). - Переяслав-Хмельницький, 2011. - 160 с. (С. 34-37). Тези

4. Домбровська Леся. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» в процесі Болонського експерименту. / Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції [«Сучасна молодіжна наука в Україні»] (м. Переяслав-Хмельницький, 24 листопада 2011 р.). - Переяслав-Хмельницький, 2011. - 160 с. (С. 98-102). Тези

5. Домбровська Леся. Генезис бібліотечного фонду ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» в процесі Болонського експерименту 2004-2010 рр. / Матеріали ІІ міжвузівської студентської наукової конференції [«Сучасна молодіжна наука в Україні»] (м. Переяслав-Хмельницький, 21 березня 2012 р.). - Переяслав-Хмельницький, 2012. - 180 с. (С. 39-45).

6. Домбровська Леся. «прикордонна місія ЄС «EUBAM»: Українсько-молдовська міждержавна взаємодія». / Сучасна молодіжна наука в Україні: зб. наук. Статей за матер. ІІІ міжвузів. студ. наук. конф., 25 грудня 2012 р. / Рада молодих учених університету, наукове студентське товариство університету. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - Вип.. 1 (3). - 194 с. (С. 27-30). Тези

7. Коцур В.В., Домбровська Л.М. Особливості вивчення міжнародної безпеки у вищій школі України / В.В. Коцур, Л.М. Домбровська // Materials of the VI International research and practice conference "Development of modern science and technics", 1-3 November 2012, V2 // Scientific journal "Aspect". - Donetsk: "Tsyfrovaya tipografia" Ltd, 2012. - P. 69-72. Тези

8. Коцур В.В., Домбровська Л.М. Етнополітична ситуація на теренах Південно-Східної України / В.В. Коцур, Л.М. Домбровська // Суспільні науки: історія, сучасний стан та перспективи дослідження. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 14-15 грудня 2012 року). - Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук» 2012. - С. 128-130. Тези

9. Коцур В.В., Домбровська Л.М. Вірмени в етнополітичному просторі України 1991-2012 рр.: правова, культурна, громадська та релігійна самобутність / В.В. Коцур, Л.М. Домбровська // Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - Вип.32. - С. 199-205. Стаття.

10. Коцур В.В., Домбровська Л.М. Національно-демократичний рух у Донбасі в кінці 80 - на початку 90- х рр. ХХ ст.. / В.В. Коцур, Л.М. Домбровська // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди». - Переяслав-Хмельницький, 2012. - Вип.30. - С. 659-664. (Детальніше тут: https://confpol.webnode.com.ua/naukova-robota/kotsurvv/).

11. Коцур В.В., Домбровська Л.М. Конгрес національних громад України як обєднуючий чиччик етнополітичних спільнот / Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції. - Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. - 250 с. (С. 109-115). Стаття

12. Домбровська Л.М. Нормативне підґрунтя участі національних меншин у громадсько-політичній діяльності України в кінці 80-х на початку 90-х років ХХ століття / Л.М. Домбровська // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. - К. : ПП «Видавництво «Гілея», 2014. Вип.82 (№3). - 484 с. (С. 74-79). Стаття

13. Домбровська Л.М. Участь національних меншин в органах державної влади та місцевого самоврядування України кінця 80-х - 90-х рр. ХХ століття: історіографія / Л.М. Домбровська // Вісник Черкаського університету: серія історичні науки, 2014. Вип. №9 (302). - 149 с. (С. 22-27). Стаття

14. Домбровська Л.М. Участь національно-культурних товариств та організацій у громадсько-політичній діяльності Народного Руху України (Lesia Dombrovska. Involvment of National Cultural Societies and Organizations in Social and Political Activities of Ukraine People's Movement) / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin Faculty of Humanities Branch of Ukrainian Studies: Spheres of culture: Volume VII. - Lublin 2014. - s/ 566. (С. 511-518). Міжнародна Стаття

15. Коцур Л.М. Участь організацій національних меншин України в суспільно-політичних рухах наприкінці 80-х - на початку 90-х рр. ХХ ст. / Л.М. Коцур // Вісник Черкаського університету: серія історичні науки, 2014. Вип. №19 (312). - 149 с. (С. 127-133). Стаття

16. Коцур Л.М. Вплив Закону «Про мови в УРСР» на громадсько-політичну активність національних меншин в Україні / Л.М. Коцур // «Суспільні науки: виклики і сьогодення»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 1-2 серпня 2014 року). - Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2014. - 140 с. (С. 94-97). Тези

17. Коцур Л.М. Національні меншини і влада України на початку 1990-х рр. : конструктивний діалог і втрачені перспективи / Л.М. Коцур // Вісник Черкаського університету: серія історія України, 2014. Вип. № 35 (328). - 98 с. (С. 90-96). Стаття

18. Коцур Л. Енергетичні ресурси як фактор впливу на національну безпеку України / «Безпека життєдіяльності і охорона здоров'я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи». Збірник наукових праць. - П-Хм., 2014. - 410 с. (115-120)

19. Коцур Л. М. Етнополітична специфіка діяльності Російської Федерації на теренах України у 1990-х рр. / Л. М. Коцур // Наукові записки з української історії : зб. наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2015 - Вип. № 36. - С. 132-139.

20. Коцур Л. Участь національних меншин УРСР у парламентських виборах 1990 р. / Л. Коцур // Інноваційний семінар «Еволюція науково-освітніх програм для національних меншин». - Київ-Переяслав-Хмельницький, 2015. - 21 с.

21. Коцур Л. Електоральні вподобання національних меншин під час виборів Президента України у 1990-х рр. / Л. Коцур // Збірник наукових статей за матеріалами IІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів 16-17 листопада 2015 р. Переяслав-Хмельницький. - 2015. - С. 60-66.

22. Коцур Л. Інформаційна складова «гібридної» війни на теренах України / Л. Коцур / Збірник наукових праць "Безпека життєдіяльності і охорона здоров'я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи" - Переяслав-Хмельницький, 2015 - С. 141-146.

23. В. Коцур Л. Коцур. На шляху до європейської якості освіти: з досвіду впровадження Болонської декларації в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» - стаття до 30 річчя вузу, 2016. (Детальніше тут: https://confpol.webnode.com.ua/naukova-robota/kotsurvv/).

24. Коцур Л. Мовна політика у діяльності Народного Руху України наприкінці 1980-х рр. / «Сучасні проблеми політичної системи України»: зб.наук.праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції, 2016 р. / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди [та ін.] - Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) : Домбровська Я.М., 2016. - 225 с./ С. 118-127.

25. Коцур Л. М. Мовний фактор та його вплив на національну безпеку України / Безпека життєдіяльності, екологія і охорона здоров'я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи»: зб. Матеріалів Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 29-30 вер. 2016 р., Переяслав-Хмельницький, 2016 - С. 32-37.