Молоткіна Валентина Костянтинівна


Народилась 2 серпня 1971 року в м. Переяслав-Хмельницький Київської області.

Історик, викладач.

У 1993 році закінчила Переяслав-Хмельницький філіал Київського державного педагогічного інституту імені М.П. Драгоманова (нині ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»).

Кандидат історичних наук з 2005 року. Вчене звання доцента кафедри історії та культури України присвоєно у 2007 році.

Доктор історичних наук з 2013 року. Вчене звання професора кафедри історії та культури України присвоєно у 2014 році.

З 1995 р. працює на кафедрі історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: з 1995 р. по 2005 р. викладач, а з 2005 р. по 2010 р. доцент, з 2013 р. по 2015 р. - професор, а з 1.02.2015 р. по даний час - завідувач указаної кафедри.

Упродовж 2000-2012 рр. виконувала обов'язки заступника декана історичного факультету з виробничих питань, з 2014 по 2016 р. - заступника декана історичного факультету з наукової роботи університету.

З 01.11.2010 р. по 22.12.2012 р. - докторант ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 2013 р. - член спеціалізованих вчених рад ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» по захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей «Історія України», «Історія науки і техніки», «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни».

До кола наукових інтересів В.К. Молоткіної входять проблеми історії та культури України 1920-1930-х рр., актуальні проблеми краєзнавства. Має 85 опублікованих наукових праць. Зокрема, в 2012 р. побачила світ монографія В.К. Молоткіної «Становлення та розвиток видавничої справи в УСРР-УРСР у 20 - 30-ті роки ХХ ст.» (Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2012. - 416 с.). У ній автор на основі синтезу сучасних методів дослідження на широкій джерельній базі комплексно дослідила проблему становлення та особливості розвитку видавничої справи в радянській Україні у 1920-1930-і рр. Зокрема, з'ясувала передумови створення та організаційні засади видавництв, їх типи, структуру книговидавничої мережі; проаналізувала кадровий склад видавничої галузі, специфіку його формування та систему підготовки; здійснила історично-науковий аналіз матеріально-технічної бази видавництв; визначила роль видавництв у формуванні книжкового ринку; показала вплив влади на зміст, соціальне призначення та тематику книжкової продукції; розкрила вплив українізації на діяльність видавництв; виявила особливості організації випуску періодичних видань; показала процес формування адміністративно-бюрократичної системи управління видавничою справою в 1920-і рр. та з'ясувала особливості ідеологічного керівництва й контролю за видавничою діяльністю в 1930-і рр.

У руслі історичних досліджень В.К. Молоткіною (у співавторстві з В.П.Коцуром) підготовлено монографію «Молодіжні громадські організації в полікультурному просторі Радянської України 1920-1930-х рр.» (Переяслав-Хмельницький, 2014. - 197 с.), у якій досліджується діяльність молодіжних громадських організацій України в умовах утвердження тоталітарної системи в Радянській Україні у 1920-1930-і рр., з'ясовуються типи та структура молодіжних громадських організацій України; розкриваються основні напрямки, форми та методи їх діяльності, простежується процес становлення комсомольської монополії в молодіжному русі.

Молоткіна В. К. працює над розробкою та вдосконаленням науково-методичного забезпечення навчальних курсів. У педагогічній діяльності вміло застосовує матеріали власних наукових досліджень, забезпечила навчальний процес навчальними посібниками: «Програми та методичні рекомендації до педагогічних практик для студентів історичного факультету. Навчально-методичний посібник» (Переяслав-Хмельницький, 2007. - 36 с.); «Історія української культури: Навчально-методичний посібник для супроводу кредитно-модульної системи організації навчального процесу» (Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2014. - 176 с.).

Розробляючи актуальні питання історії, В.К. Молоткіна широко популяризує сучасні історичні знання не лише шляхом публікацій, але й у ході консультацій, методичних семінарів, круглих столів тощо, рецензує наукові та навчально-методичні посібники, автореферати дисертацій, виступає офіційним опонентом на захистах докторських і кандидатських дисертацій.

Член редакційної колегії фахового видання «Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей».

Основні опубліковані праці:

1. Молоткіна В.К. Становлення та розвиток видавничої справи в УСРР-УРСР у 20-30-ті роки ХХ ст. / В.К. Молоткіна. - Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2012. - 416 с.

2. Молоткіна В.К. Історія української культури: Навчально-методичний посібник для супроводу кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Молоткіна Валентина Костянтинівна. - Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2014. - 176 с.

3. Коцур В.П., Молоткіна В.К. Молодіжні громадські організації в полікультурному просторі Радянської України 1920-1930-х рр.: Монографія / Віктор Петрович Коцур, Валентина Костянтинівна Молоткіна. - Переяслав-Хмельницький, 2014. - 197 с.

4. Молоткіна В.К. Участь видавництв у становленні книжкового ринку радянської України в умовах непу (1920-і рр.) / В.К. Молоткіна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І.С. Зуляка. - Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. - Вип. 2. - Ч. 1. - С. 163-168.

5. Молоткіна В.К. Особливості організаційного становлення та функціонування державних видавництв в УСРР (20-і рр. ХХ ст.) / В.К. Молоткіна // Парадигма пізнання: Гуманітарні питання. - Київ, 2016. - Вип. 1 (12). - С. 55-71.

6. Молоткіна В. Видавнича справа в Україні 20 -30- рр. ХХ ст.: радянська історіографія / В.К. Молоткіна // Переяславський літопис: зб. наук. статей. Вип. 9. / [ред. колегія: Коцур В.П (голов. ред.) та ін.]. - Переяслав-Хмельницький, 2016. - С. 130-136.

7. Молоткіна В. Встановлення державної монополії на книжковому ринку Радянської України (1920-1930-і рр.) / В. Молоткіна // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А.Душний, І.Зимомря]. - Дрогобич: Просвіт, 2016. - Вип. 15. - 468 с. - С.88-95.

8. Молоткіна В.К. Особливості ідеологічного контролю за видавничою діяльністю в радянській Україні в 1930-і рр. / В.К. Молоткіна // Молодий вчений. - 2016. - № 12(39) грудень. - Частина 1. - С.91-94.

9. Молоткіна В.К. Реформування системи цензурного нагляду за видавничою діяльністю в Україні 1930-х рр. / В.К. Молоткіна // Емінак: Науковий щоквартальник. - 2017. - № 1(17) (січень-березень). - Т.1. - С. 97-101.

10. Демуз І.О. Довжук І.В., Молоткіна В.К. Протестантський рух і Україна (до 500-річчя Реформації). Рецезія // Соціум. Документ. Комунікація: збірник наукових статей. Вип. 4. Серія «Історичні науки» / [ред. колегія: Коцур В.П (голов. ред.) та ін.]. Переяслав-Хмельницький, 2017. - С.186-197. 

Електронна пошта: molotkina@ukr.net