Кафедра історії та культури України

               Як самостійний науковий підрозділ кафедра історії та культури України функціонує з серпня 1993 р. і на сьогодні є однією з провідних загальноуніверситетських кафедр та досить потужним науковим історичним осередком, з власним досвідом наукової та освітньої діяльності.  Завідувачем кафедри в період 1993-2014 рр. був доктор історичних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України В.П. Коцур, а з 2015 р. - доктор історичних наук, професор В.К. Молоткіна.  

    Кафедра забезпечує викладання окремих предметів блоку гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, а також деяких спеціальних історичних дисциплін на 7 факультетах та відділенні післядипломної освіти. Крім того, кафедра, як випускова, забезпечує читання значної частини базових курсів та спеціальних дисциплін на історичному факультеті. 

  У процесі розвитку вищого навчального закладу відбувалася реорганізація та професійний ріст кафедри, зміцнення її наукового потенціалу. Якщо на 1993 р. із 8 її членів наукові ступені та вчені звання мали лише 3, то на 2001 р. за якісним показником кафедра вийшла на 73,7 % захищеності, на 2003 р., відповідно до статуту університету, захищеність на кафедрі склала 80 %; станом на 2015 р. - 87,5 %. Протягом 2011-2015 рр. чотири викладачі кафедри захистили докторські дисертації.

   Одним із основних напрямків діяльності кафедри є навчально-виховна робота зі студентами, розробка навчальних програм дисциплін кафедри. З метою покращення якості навчального процесу колектив кафедри впроваджує дистанційне навчання для студентів заочної форми навчання із використанням сучасних інформаційних технологій. В умовах впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу розроблено пакет матеріалів навчально-методичного характеру (робочі програми, плани семінарських занять, завдання для індивідуальних занять та самостійної роботи тощо). 

  Із 2004 р. університет активно долучився до реалізації положень Болонської декларації. У руслі забезпечень умов кредитно-трансферної системи навчання робота кафедри здійснюється в двох аспектах: 

  • професорсько-викладацький персонал використовує власні наукові розробки у навчально-методичній роботі, передаючи студентам свій науковий здобуток. Результати власних наукових досліджень у лекційні практиці активно використовують професори В.П.Коцур, А.П. Коцур, О.В. Колибенко, В.К. Молоткіна, доценти О.В. Колибенко, О.А. Тарапон, Л.В. Хмельницька та ін.; 
  • студенти активно залучаються до науково-дослідної роботи, що формує їх як професійних істориків, здатних не лише до викладацької роботи, але й до наукової діяльності.

   Значне місце в роботі кафедри відводиться власне науково-дослідній роботі. З 2002 р. колектив кафедри незмінно займає призові місця за рейтинговою оцінкою серед загально університетських кафедр за високі здобутки у науковій, науково-педагогічній та інноваційній роботі. Результати наукової роботи професорсько-викладацького складу знайшли своє відображення у наукових публікаціях, монографіях, навчально-методичних посібниках. За останні 5 років викладачами кафедри опубліковано понад 17 монографій, 3 підручники, 25 навчально-методичних посібників, 260 статей у фахових виданнях України. У рамках роботи кафедри викладачі досить успішно поєднують освітню роботу з власними науковими інтересами та напрямком кафедральної наукової роботи. Науково-дослідна робота кафедри позначена дослідженнями історичних та історіографічних проблем економічного, суспільно-політичного життя України ХХ ст., соціально-економічних і політичних процесів на Лівобережній Київщині у Х-ХVIII ст., розробляється краєзнавча та археологічна тематика досліджень.

Контакти

вул. Сухомлинського, 30, ауд. 222, м. Переяслав-Хмельницький, 08401

istorii222@gmail.com
(04567) 5-17-13