Шановні колеги! Науковці! Аспіранти!

Запрошуємо Вас до співпраці над 43-им випуском збірника наукових статей «Наукові записки з української історії» (зареєстрований як наукове фахове видання України з історичних наук (Збірник наукових праць зареєстровано Вищою атестаційною комісією України як фахове видання із спеціальностей «Історичні науки» (Див.: Бюлетень ВАК України. - 1999. - №6. - С.30; Наказ Міністерства освіти і науки України №793 від 04.07.2014 р.), Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ КВ № 9497 від 12.01.2005. Заснований у 1993 р. Засновник - ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»).

Збірник уміщує статті за такими напрямами: історія України; всесвітня історія; історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; історія науки й техніки; краєзнавство; посвяти; рецензії та ін.

Вартість публікації становить 30 грн. за одну сторінку тексту.

Матеріали приймаються до 31 березня 2018 р. Збірник вийде друком до кінця червня2018 р.

Електронні варіанти статей, інформацію про авторів надсилати на електронну адресу: kafedra.zbirnyk@gmail.com.

До збірника приймаються також статті англійською мовою (вимоги до оформлення статті аналогічні україномовній). У цьому випадку стаття безкоштовна.

Автори обов'язково мають вказати відповідне відділення Нової пошти, на яке буде здійснено пересилку друкованого авторського примірника збірника. Пересилка здійснюється за кошти авторів.

УВАГА!

ЗМІНЕНО ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

1. Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді та зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; актуальність теми;

- історіографія питання, аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- формулювання цілей (мети) статті, постановка завдання;

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

2. Розташування структурних елементів статті: УДК (у верхньому лівому кутку); ім'я, прізвище автора (авторів) (з правого боку), під ним у дужках місто; по центру назва статті великими літерами, 14 кеглем, напівжирним шрифтом; анотація українською мовою (900-1000 знаків) - 14 кеглем, курсивом (16-22 рядки); анотація повиннабути структурованою, міститимету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки; ключові слова українською мовою (6-8 слів) - 14 кеглем, курсивом; обсяг статті - до 25 тис. знаків (як виняток, не більше 35 тис. знаків); обов'язкова вимога до статей - якість, високий рівень англійської мови.

3. Вимоги для оформлення тексту: всі поля 20 мм; шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал - 1,5; абзацний відступ - 10 мм. (виставляти через меню «Формат», вкладку «Абзац». Для встановлення абзацу не використовувати пробіли й Tab).

Щодо символів: у тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразку: «», тире - це коротке тире: «-». Не потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи круглими дужками, а також у них. Для запобігання цього потрібно використовувати функцію «Недруковані знаки». Не допускається використання переносів, нумерації сторінок, колонтитулів.

4. Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком: [7, с. 123], де 7 - номер джерела за списком використаних джерел, 123 - сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або [2, с. 32; 9, с. 48; 11, с. 257]. Посилання на архівні джерела - [15, арк. 258, 231зв].

5. Стаття подається українською мовою (для іноземців - мовою оригіналу), в електронному варіанті у вигляді файлу, який виконаний в текстовому редакторі MS Word for Windows, на диску чи електронною поштою.

6. Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією кандидата, доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. Рецензія або витяг з протоколу подається в оригіналі або в сканованому вигляді електронною поштою.

7. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.

8. Джерела та література подаються після основного тексту у кінці статті в алфавітному порядку; оформляються згідно з вимогами Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Неприпустимо подавати декілька джерел під одним пунктом у списку літератури.

Після списку використаних джерел подається транслітерований список джерел та літератури: REFERENCES. За основу оформлення списку літератури латиницею взято Гарвардський стандарт бібліографічних посилань (Harvard reference system). Загальні правила такі: спочатку вказується прізвище автора, через кому - його ініціали; вказуються всі автори; після прізвища та ініціалів автора / авторів у дужках вказується рік публікації, напр.: (2014); після дати публікації в лапках вказується «Назва статті» або «Назва розділу», якщо це посилання на розділ колективної монографії; потім курсивом вказується Назва Журналу чи Назва Монографії (всі значимі слова назви журналу чи книги / монографії пишуться з великої літери); потім вказуються номер журналу і сторінки статті, АБО видавництво, місто видання і загальна кількість сторінок книги.

Прикладиоформлення:

Архівні документи: Спогади М. В. Лучицької, дружини І. В. Лучицького [Середина ХІХ ст. - 1890 р.] // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Ф. 66. (Архів І. В. Лучицького). Од. зб. 574. 151 арк.

Монографії: Борисенко В. Боротьба демократичних сил за народну освіту в Україні 60-90-х років ХІХ ст. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. 162 с.

Купчик О., Али Иса Умуд Дамиров. Студенты-азербайджанцы города Киева в общественно-политической жизни Украины (1900- 1917 гг.). Киев: Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2013. 160 с.

Статті: Батичко Г. Українські громадські і творчі спілки ХІХ ст. як чинник становлення нової культурної парадигми // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія, 2011. Вип. 1. С. 20-26.

Навчальні посібники:

Подольська Є., Подольська Т. Філософія: навч. посіб. Київ: ІНКОС, 2008. 352 с.

Дисертації та автореферати дисертацій:

Головенько В. А. Український молодіжний рух у ХХ столітті (історико-політологічний аналіз основних періодів): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси». Київ, 1995. 27 с.

Черкасова С. О. Просвітницько-педагогічна діяльність студентських громадських організацій університетів України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Харків, 2000. 173 с.

Матеріали конференцій:

Музичко О. Від українознавства до україністики, від клубів до університетських кафедр: формування фундаменту одеської історичної україністики наприкінці XIX - на початку XX ст. // Історична україністика в Одеському університеті: визначні віхи, персонажі, доробок: матеріали конф. V Історіографічні читання (історичний ф-т ОНУ ім. І. І. Мечникова, 31 травня 2012 року). Одеса: ТЕС, 2013. C. 7-29.

Рецензії:

Тельвак В. [Рецензія] // Україна модерна. Стандарти науки і академічне середовище. Київ-Львів: Критика, 2007. Число 12. С. 290-294. Рец. на кн.: Наумов С. Український політичний рух на Лівобережжі (90-ті рр. ХІХ ст. - лютий 1917 р.). Харків: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2006. 344 с.

Електронні ресурси:

Гончарова Н. Студентський рух у підросійській Україні на межі ХІХ-ХХ ст.: історіографічний огляд проблеми // Інтелігенція і влада. 2008. Вип. 13. С. 177-189. URL: https://nbuv.gov.ua/ UJRN/ iiv_2008_ 13_20 (дата звернення: 20. 01. 2018)

Райківський І. Уявлення про національну єдність України в пресі ранніх народовців (1862-1866). URL: https://www.pu.if.ua/depart/ SlavsHistory/ resource/file/ Rajkivskij% 20Ja.. doc. (дата звернення: 15. 01. 2018)

Передача латиницею посилань на україно- та російськомовні статті: Транслітерований список літератури оформляється за схемою Автори (транслітерація) - Назва твору (транслітерація) - Анг.переклад назви твору у квадратних дужках - Вихідні дані англійською мовою.

Для транслітераціїукраїнського тексту на латиницю використовується безкоштовний сайт https://www.slovnyk.ua/services/translit.php (вибираємо варіант американська); для транслітерації російського тексту використовується безкоштовний сайт https://fotosav.ru/services/transliteration.aspx.

Прикладиоформленнятранслітерації:

Author, A.A. (2013), "Title of article", Title of Journal, vol. 10, no. 2, pp. 49-53.

Rizun, V.V. & Skotnykova, T.V. (2008),Research Methods in Journalism Studies: a Textbook, 2nd ed., Presa Ukrajiny, Kyiv, 144 p.

Rizun, V.V. (2011), "Outlines of the methodology of social communication studies", Svit Socialjnykh Komunikacij [World of Social Communications], vol. 2, pp. 7-11.

9. Прізвище та ініціали, назва статті, анотація (900-1000 знаків), ключові слова англійською мовою подається після списку використаних джерел та літератури. Анотація повинна бути ідентичною україномовному варіанту. Неприпустимим є комп'ютерний англомовний переклад.

10. Окремим файлом подаються відомості про автора - вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи (українською та англійською мовами), службова і домашня адреси з поштовим індексом, контактний телефон, e-mail.