Тарапон Оксана Анатоліївна

Народилася 22.10.1972 р. у м. Переяслав-Хмельницький Київської обл.

Закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»), 1995 р. одержала кваліфікацію вчителя української мови і літератури; 2001 рр. - вчителя історії.

Кандидат історичних наук з 2000 р. Вчене звання доцента кафедри історії та культури України присвоєно у 2004 р.

1995-1996 рр. працювала на посаді завідуючої лабораторії етнографії кафедри філософії і політології Переяслав-Хмельницького ДПІ ім. Г.С.Сковороди.

З 1999 р. і по даний час працює на посаді доцента кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 01.11.2014 р. - докторант кафедри історії та культури України.

З 2004 р. входить до редакційної колегії (відповідальний секретар) фахового наукового збірника «Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей». Є членом редколегій інших наукових видань: монографії «Переяслав у віках» (2007), наукового видання «Джерела пам'яті: Історико-краєзнавчий альманах» Вип.1, 2, 3 (2007, 2010, 2014 рр.).

Виконувала обов'язків заступника завідуючого кафедрою, входила до науково-методичної Ради університету та Ради історичного факультету.

Брала участь у розробці держбюджетного наукового дослідження «Людинознавча історія як ключовий дидактичний фактор сучасної історичної освіти у ВНЗ» (2011-2012 рр.); рецензуванні шкільних підручників з «Історії України» (2006 р.).

Здійснює рецензування авторефератів дисертацій та дисертаційних досліджень, виступає офіційним опонентом по захисту кандидатських дисертацій, керує аспірантами.

Викладає: на історичному факультеті - курси «Історія України нового часу», «Новітня історія України», «Історія українського націоналізму», «Історія науки і техніки»; на неспеціальних факультетах - «Історія України», «Українська та зарубіжна культура».

Працює над розробкою та вдосконаленням науково-методичного забезпечення навчальних курсів. Є співавтором навчально-методичних матеріалів: Історія України (для студентів неспеціальних факультетів): Навчально-методичний посібник для супроводу кредитно-модульної системи організації навчального процесу. - Переяслав-Хмельницький, 2007. - 151 с.; Історія України. Кредитно-модульна система навчання у методичних рекомендаціях (для студентів природничих факультетів). - К., 2007. - 32 с.; Історія України нового часу (для студентів історичного факультету): Навчально-методичний посібник для супроводу кредитно-модульної системи організації навчального процесу. - Переяслав-Хмельницький, 2010. - 150 с.

У педагогічній діяльності вміло застосовує матеріали власних наукових досліджень. Є автором та співавтором навчальних посібників та словників: Українська радянська державність у 20-30-х рр. ХХ ст. / Лекція 15 Бібліотека «Часопису української історії»; За заг. ред. А.П.Коцура. - Переяслав-Хмельницький, 2014. - 38 с. - (Серія «Історія України». Кн. 15); Українське суспільство в умовах радянського ладу: повсякденний вимір / В. П. Коцур (голов. ред.), О.М.Гончаренко, Б.Л.Дем'яненко, О.Д.Ісайкіна, О.М.Лукашевич, В.В.Мічуда, Т.Ю.Нагайко, Я.О.Потапенко, О.А.Тарапон. - 2-ге вид. - Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич, 2014. - 574 с.; Історія України. Курс лекцій / За ред. докт. іст. наук, проф.. А.П. Коцура. - Київ-Чернівці : Книги - ХХІ, 2015. - 756 с.; Енциклопедичний словник символів культури України / за заг. ред. В.П.Коцура, О.І.Потапенка, В.В.Куйбіди. - 5-е вид. - Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2015. - 912 с.

Коло наукових інтересів: національні та соціокультурні процеси в Україні в 1920-1930-х рр., зокрема, культурна політика радянської влади, релігійне життя, наука, освіта, мистецький розвиток; ціннісні орієнтири радянського суспільства в умовах суспільних трансформацій, повсякденне життя населення України у 1920-1930-х рр.; історія інтелігенції - місце і роль у суспільстві, національно-культурних процесах України, взаємодія з владою; історичні процеси на Переяславщині в 1920-1930-х рр.

Має близько 40 виступів на наукових конференціях. Автор понад 100 наукових публікацій. Серед них:

 • Переяслав у віках. Монографія / [редкол.: В.А. Смолій, В.П. Коцур, І.П. Якименко та ін.]. - К.: Світ успіху, 2007. - 423с. (співавтор).
 • Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Київська область / [В.П. Андрущенко [та ін.]; редакційна рада В.Г. Кремінь (голова) [та ін.]; за загальною редакцією В.П. Коцура]. - К.: Знання України, 2013. - 419 с. (співавтор).
 • Повсякденне життя населення Переяслава в умовах соціально-політичних та ідеологічних процесів кінця 1920-х рр. // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. Спецвипуск. - Переяслав-Хмельницький, 2012.  - Вип.29. - C.164-172.
 • Повстанський рух на Переяславщині (1919 - початок 1920-х рр.) // Наукові записки з української історії. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - Вип.30 / Спецвипуск.  - С.60-71.
 • Демографічний, національний та соціальний склад населення УСРР-УРСР 1920-1930-х рр. у розрізі повсякденного життя // Наукові записки з української історії. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - Вип.32. - С.126-137.
 • Реалії радянської повсякденності та її вплив на мотиви художньої творчості української літературної інтелігенції 1920-х - початку 30-х рр. // Переяславський літопис: зб. наук. статей. Вип. 4. / [ред. колегія: Коцур В.П. (голов. ред.) та ін.]. - Переяслав-Хмельницький, 2013.  - С.9-15.
 • Формування ціннісних орієнтирів українського радянського суспільства в умовах політичних та соціокультурних трансформацій 1920-1930-х рр. // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. - К., 2014. - Вип. 44. - С.145-150.
 • Радянський тоталітарний диктат в Україні 1920 - 1930-х рр. як трансформація російських імперських цінностей // Переяславський літопис: зб. наук. статей. Вип.7. / [ред. колегія: Коцур В.П. (голов. ред.) та ін.]. - Переяслав-Хмельницький, 2015.  - С.36-44.
 • Державні свята в Україні 1920-1930-х рр. як засіб формування радянських політичних цінностей // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічно7го університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А.Душний, І.Зимомря]. - Дрогобич: Просвіт, 2016. - Вип. 15.  - С. 96-102.
 • Формування ієрархії «вождизму» в радянській ціннісно-світоглядній системі України 1920-1930-х рр. // Наукові записки з української історії. - Переяслав-Хмельницький, 2015. - Вип.36. - С.70-78.
 • Партійна риторика і мовленнєва культура як відображення радянської системи цінностей в Україні 1920-1930-х рр. // Переяславський літопис: зб. наук. статей. Вип.8. / [ред. колегія: Коцур В.П. (голов. ред.) та ін.]. - Переяслав-Хмельницький, 2015.  - С.29-39.
 • Геноцид українського народу 1932-1933 рр. через призму морально-ціннісних пріоритетів радянської партійної номенклатури // Наукові записки з української історії. - Переяслав-Хмельницький, 2015. - Вип.37. - С.102-112.
 • Ціннісне протистояння європейської та російсько-більшовицької світоглядних парадигм: ідеологічні спекуляції масовою свідомістю громадян УСРР 1920-1930-х рр. // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П.Коцура. - Київ, 2016. - Вип. 33.  - С47-52.
 • Боротьба з релігією в Україні 1920-1930-х рр.: феномен культурного шоку і втрата ціннісних орієнтирів українського суспільства // Мандрівець. - Тернопіль, 2015. - № 5(119). -  С.22-27.
 • Архівні документи як джерело вивчення ціннісних трансформацій в Радянській Україні 1920-1930-х рр. // Соціум. Документ. Комунікація: збірник наукових статей. Вип. 1 / [ред. колегія: Коцур В.П. (голов. ред.) та ін.]. - Переяслав-Хмельницький, 2016. - С.112-125.
 • Деформація морально-етичних цінностей партійно-бюрократичної верхівки: історичні витоки кризи радянського ладу // Переяславський літопис: зб. наук. статей. Вип.9. / [ред. колегія: Коцур В.П. (голов. ред.) та ін.]. - Переяслав-Хмельницький, 2016. -С.28-37.
 • Радянські топоніми 1920-1930-х рр.: історія формування та ідеологічно-ціннісне спрямування // Наукові записки з української історії. - Переяслав-Хмельницький, 2016. - Вип.38.  - С.103-115.
 • Становище дітей в Україні в 1930-ті рр.: деформація моральних цінностей суспільства // Переяславський літопис: зб. наук. статей. Вип.10. / [ред. колегія: Коцур В.П. (голов. ред.) та ін.]. - Переяслав-Хмельницький, 2016. -С.42-53.
 • Преса як засіб ідеологічної обробки населення в Радянській Україні (1920 - 1930-ті рр.) // Наукові записки з української історії. - Переяслав-Хмельницький, 2016. - Вип.39.  - С.47-54.
 • Рецензія на монографію Потапенка Я. О. «П'ята російсько-українська війна: від майдану до східного фронту (підходи, оцінки, інтерпретації). - Переяслав-Хмельницький: «Видавництво К С В», 2016. - 304 с. // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П.Коцура. - Київ, 2017. - Вип. 35. - 112 с. - С.105-108.

 •  Морально-професійний рівень працівників преси як відображення ціннісної кризи в радянській Україні 1920 - 1930-х рр. // Емінак: науковий щоквартальник. - 2017. - № 1(17) (січень-березень). - Т.1. - 139 с. - С. 91-96.

 • Ціннісні орієнтири в Україні в умовах формування тоталітарного менталітету 1920-1930-х рр. // "Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe" 2016, nr 2 Україна в умовах (пост)тоталітарної трансформації. Історія - Культура - Соціальні зміни, Toruń-Wrocław, ss. 230. - S.9-25. Режим доступу: https://www.marszalek.com.pl/between/numer2.html.

 • Мілітаризація масової свідомості громадян України 1920-1930-х рр. засобами радянської пропаганди // Українське військо: сучасність та історична ретроспектива: Збірник матеріалів ґВвсеукраїнської науково0-практичної конференції 1 грудня 2017 р. - К.: НУОУ, 2017.  - С.58-59.

 • Українці і поляки в умовах радянської політики 1920-1930-х рр.: ціннісні виміри та соціокультурні наслідки // Наукові записки з української історії. - Переяслав-Хмельницький, 2017. - Вип.41. -  С.63-69.

Електронна пошта: oksanat72@ukr.net