Ставицька Анастасія Володимирівна

Народилася 27 серпня 1989 року в смт. Марківка Луганської області.

Історик, викладач історичних дисциплін.

У 2011 році закінчила ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «Історія».

Кандидат історичних наук з 2015 року. Дисертацію на тему «Становлення і розвиток археологічної освіти в Україні (1917-1924 рр.)» захистила 17 квітня 2015 року у спеціалізованій вченій раді Д 27.053.01 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 2015 р. працює на кафедрі історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 1 вересня 2016 р. по даний час виконує обов'язки заступника кафедри з навчальної роботи.

Кола наукових інтересів Ставицької А.В.: археологічна освіта в Україні кінця ХІХ - початку ХХ ст.

Ставицька А.В. працює над розробкою та вдосконаленням науково-методичного забезпечення навчальних курсів «Історія України», «Історія культури України», «Історія ремесел та промислів», «Історія науки і техніки». У педагогічній діяльності вміло застосовує матеріали власних наукових досліджень.

Основні опубліковані праці:

 1. Ставицька А. Спогади мешканців Марківського району на Луганщині про голод 1933 року / А. Ставицька // Матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Український науково-інтелектуальний простір: реалії та перспективи розвитку»: збірник наукових праць. - Переяслав-Хмельницький, 2010. - С. 112-116.
 2. Ставицька А. Топонімія Марківського району на Луганщині / А. Ставицька // Переяславський літопис: зб. наук. статей. - Вип. 1. - Переяслав-Хмельницький, 2011. - С. 150-152.
 3. Ставицька А.В. Київський археологічний інститут як навчально-наукова корпорація / А.В. Ставицька // Археологія і давня історія України. Історія археології: дослідники та наукові центри. - Вип. 9. - К.: ПП «Видавництво «Стародавній світ», 2012. - С. 263-267.
 4. Ставицька А. Становлення і розвиток Київського археологічного інституту (1917-1924 рр.) / А. Ставицька // Наукові записки з української історії: збірник наукових статей. - Вип. 28. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - С. 93-98.
 5. Ставицька А.В. Одеський археологічний інститут (1921-1923 рр.) / А.В. Ставицька // Пріоритети та сучасні чинники розвитку суспільних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 23-24 листопада 2012 року). - Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2012. - С. 47-50.
 6. Ставицька А.В. До питання про установчі засади Київського археологічного інституту / А.В. Ставицька // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований'2012» . - Вып. 1. - Том 23. - Одесса: Куприенко, 2012. - С. 64-66.
 7. Ставицька А.В. Внесок М. Довнар-Запольського у становлення Київського археологічного інституту / А.В. Ставицька // Збірник праць Х Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Історія розвитку науки, техніки та освіти» за темою «Наукові та науково-технічні школи». - К., 2012. - С. 76-78.
 8. Ставицька А. Екскурсії слухачів Київського археологічного інституту до міста Борисполя (20-ті рр. ХХ ст.) / А. Ставицька // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Краєзнавство як феномен історичного розвитку та державотворення України», присвяченої 80-й річниці утворення Київської області. - Бориспіль: ПП «Шевц», 2012. - С. 327-336.
 9. Ставицька А. Київський археологічний інститут як перший осередок археологічної освіти в Україні / А. Ставицька // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вітчизняна наука: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку»: збірник наукових праць. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - С. 84-85.
 10. Світ давнини - цікавий і захоплюючий / О. Тарапон, А. Ставицька // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Вип. 31. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - С. 7-9.
 11. Ставицька А. Одеський археологічний інститут (1921-1923 рр.) / А. Ставицька // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Вип. 32. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - С. 113-117.
 12. Ставицька А.В. Київський археологічний інститут (1917-1924) як перший осередок галузевої освіти в Україні [Електронний ресурс] / А.В. Ставицька // Історія науки і біографістика. - 2013. - №1. - Режим доступу до журн.: https://inb.dnsgb.com.ua/2013-1/13_stavitska.pdf.
 13. Ставицька А.В. Дослідження матеріального та духовного життя мешканців Борисполя слухачами Київського археологічного інституту / А.В. Ставицька // «Сучасні виклики для суспільних наук в умовах глобалізації»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23-24 серпня 2013 року). - Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2013. - С. 76-79.
 14. Ставицька А. Київський та Одеський археологічні інститути: джерельна база та історіографія / А. Ставицька // Переяславський літопис: зб. наук. статей. - Вип. 5. - Переяслав-Хмельницький, 2014. - С. 114-121.
 15. Становление и развитие археологического образования в Украине в конце ХІХ - 20-х гг. ХХ ст. // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - № 06(65). - Москва, 2014. - Ч. І. - С. 197-199.
 16. Ставицька А. Данило Щербаківський як викладач Київського археологічного інституту / А. Ставицька // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Вип. 36. - Переяслав-Хмельницький, 2015. - С. 65-69.
 17. Ставицька А.В. Київський археологічний інститут в дослідженнях науковців // Парадигма пізнання: гуманітарні питання. - №3(14). - 2016. - С. 18-38.
 18. Ставицька А. Петро Петрович Курінний: історіографічний огляд / А. Ставицька // Молодий вчений. - №5 (45) (травень). - 2017. - С. 28-31.
 19. Історія культури України (для студентів неспеціальних факультетів): метод. реком. / уклад.: А.В. Ставицька, І.М. Березанська. - Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2017. - 74 с.
 20. Історія українського війська (для студентів факультету фізичного виховання): метод. реком./ уклад.: А.В. Ставицька, І.М. Березанська. - Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2017. - 67 с.
 21. Історія науки і техніки(для студентів неспеціальних факультетів): метод. реком. / уклад.: А.В. Ставицька, І.М. Березанська. - Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2017. - 55 с.

Електронна пошта: tyasan1989@gmail.com