Значне місце в роботі кафедри відводиться власне науково-дослідній роботі. З 2002 р. колектив кафедри незмінно займає призові місця за рейтинговою оцінкою серед загально університетських кафедр за високі здобутки у науковій, науково-педагогічній та інноваційній роботі. Результати наукової роботи професорсько-викладацького складу знайшли своє відображення у наукових публікаціях, монографіях, навчально-методичних посібниках. За останні 5 років викладачами кафедри опубліковано понад 17 монографій, 3 підручники, 25 навчально-методичних посібників, 260 статей у фахових виданнях України.

У рамках роботи кафедри викладачі досить успішно поєднують освітню роботу з власними науковими інтересами та напрямком кафедральної наукової роботи. Науково-дослідна робота кафедри позначена дослідженнями історичних та історіографічних проблем економічного, суспільно-політичного життя України ХХ ст., соціально-економічних і політичних процесів на Лівобережній Київщині у Х-ХVIII ст., розробляється краєзнавча та археологічна тематика досліджень.

З 2007 р. на кафедрі історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» діє наукова школа з дослідження новітньої історії України «Соціальні зміни та політичні процеси в Україні ХХ - початку ХХІ ст.» під керівництвом проф. В.П. Коцура. Дане наукове об'єднання консолідує науковий потенціал викладачів, аспірантів і студентів для розробки актуальних проблем вітчизняної історії ХХ-ХХІ ст., комплексу проблем історіографії історії України, виявлення особливостей побуту українського населення в XX ст. засобами усної історії. У руслі діяльності наукової школи було акумульовано і скоординовано наукові напрямки роботи, започатковані з моменту створення кафедри історії та культури України, посилено міжвузівську та міжнародну наукову співпрацю.

Про потужний науковий потенціал свідчать показники: за період з 2007 до 2015 р. Так, у межах роботи школи підготовлено і захищено 33 кандидатські і 5 докторських дисертацій; з 2010 по 2015 р. опубліковано близько 250 наукових статей (у тому числі в міжнародних виданнях), 20 підручників і навчально-методичних посібників (у тому числі з грифом МОН), 3 видання енциклопедичного характеру, 15 монографій. Викладачі та аспіранти кафедри взяли участь у десятках науково-практичних конференцій. Лише протягом 2014/2015 н. р. опубліковано 3 монографії, зокрема «Молодіжні громадські організації в полікультурному просторі Радянської України 1920 - 1930-х рр.» (проф. В.П. Коцур, проф. В.К. Молоткіна), «Наукові товариства на теренах України ХІХ - початку ХХ ст.: полілог учених і епох» (доц. І.О. Демуз), «Інститут археології Національної академії наук України. 1918-2014» (доц. О.В. Колибенко) тощо; вийшли друком підручник «Культура Античності» (проф. В.О. Балух, проф. В.П. Коцур) і 3 навчально-методичні посібники, серед яких «Історія України. Курс лекцій» (за ред. проф. А.П. Коцура), «Археологія давньоруського міста» (доц. О.В. Колибенко) та ін.; членами наукової школи опубліковано 58 наукових публікацій, 12 із яких - у міжнародних виданнях; за тематикою школи підготовлено та захищено 42 бакалаврські, дипломні та магістерські роботи.

Протягом 2011-2012 рр. викладачами кафедри розроблялася держбюджетна науково-дослідна тематика «Людинознавча історія, як ключовий дидактичний фактор викладання історії у ВНЗ». Учасниками проекту було запропоновано теоретичні та методологічні розробки по впровадженню людинознавчої історії у навчальний процес та наукову практику викладацько-студентського складу вищих навчальних закладів освіти. Розроблено і видано навчальний посібник з повсякденної історії для студентів історичних та гуманітарних факультетів «Українське суспільство в умовах радянського ладу: повсякденний вимір» (за ред. проф. В.П. Коцура), що допоможе вивчати історичний процес через призму повсякденного життя пересічних громадян держави, задоволення їх щоденних потреб. Проведено дві наукові конференції «Історія повсякденності: історія та практика», у роботі яких взяли участь провідні фахівці даного напрямку історичних досліджень з України, Молдови, Казахстану, Росії, було обговорено ключові питання методичного та методологічного характеру, проблеми використання різнопланових і альтернативних джерел, застосування міждисциплінарного методу для вивчення людинознавчих аспектів історії. Укладено тематичні збірники наукових статей з проблем людинознавчої історії: «Наукові записки з української історії» (вип. 29); збірник Матеріалів Всеукраїнської наукової конференції. У напрямку запровадження даної теми у навчальний процес було розроблено комплекс навчально-методичних матеріалів спецкурсів для студентів історичного факультету: «Людинознавча історія в системі історичних знань», «Побут та дозвілля українців», «Усна історія у системі історичних знань». До розробки людинознавчих аспектів історії України залучено студентів, котрими написано і захищено низку дипломних робіт, три з яких були представлені на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (студент О. Горбовий посів ІІ місце).

Науковцями кафедри також розробляються ініціативні теми:

  • Становлення і розвиток наукових шкіл на теренах України в другій половині ХІХ - на початку ХХІ ст.: зміни наукових концепцій, закономірності та механізми розвитку науки.
  • Соціальні зміни та політичні процеси в Україні ХІХ - початку ХХІ ст.
  • Соціально-економічні і політичні процеси на Лівобережній Україні в Х-ХVIII ст.

У руслі кожної ініціативної тематики працюють викладачі та аспіранти кафедри, захищено низку кандидатських та докторських дисертацій, щорічно публікуються наукові статті, монографії, навчально-методична література. Також матеріали даних наукових тем використані при розробці робочих програм та лекційних матеріалів з нормативних курсів для студентів історичного та неспеціальних факультетів, читання яких забезпечують викладачі кафедри.

Кафедра історії та культури України є потужним осередком підготовки наукових кадрів університету. За період її існування підготовлено та рекомендовано до захисту 18 докторських та 100 кандидатських дисертацій за спеціальностями «Історія України», «Історіографія», «Історія науки й техніки». Із них 30 досліджень написано безпосередньо під керівництвом проф. В.П. Коцура. Серед тем домінують проблеми політичної та соціально-економічної історії, культурно-освітнього розвитку України ХІХ-ХХ ст., значне місце посідають дослідження персоналій, науково-технічного процесу та внеску в еволюційний поступ України окремих діячів.

Кафедра історії та культури України бере безпосередню участь у підготовці молодих наукових кадрів, забезпечуючи діяльність аспірантури за спеціальностями «Історія України», «Історія науки й техніки», «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни». Представники професорсько-викладацького колективу кафедри входять до складу спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій (В.П. Коцур, А.П. Коцур, В.П. Шевчук, В.Й. Борисенко, Л.Ф. Циганенко, В.К. Молоткіна, Я.О. Потапенко, О.М. Гончаренко, І.О. Демуз, Н.С. Брехунець, О.І. Висовень). Є членами редколегій фахових видань з історії та археології (В.П. Коцур, А.П. Коцур, В.П. Шевчук, В.Й. Борисенко, Л.Ф. Циганенко, В.К. Молоткіна, Я.О. Потапенко, О.М. Гончаренко, І.О. Демуз, О.В. Колибенко, О.А. Тарапон).

Кафедра історії та культури України є активним учасником і безпосереднім організатором наукових заходів з проблем історії, які проводяться в університеті. Так, у квітні 1992 р. науково-практичною конференцією «Переяславська земля та її місце в розвитку української нації, державності й культури» було покладено традицію систематичного проведення Всеукраїнської наукової конференції з даної проблеми. З 2007 р. конференція проводиться на міжнародному рівні. В її роботі беруть участь провідні науковці в галузі історії з України, Польщі, Австрії, Франції, Білорусії, Болгарії, Німеччини та ін.

Навчально-науковим центром усної історії при кафедрі проведено три наукові конференції «Історія повсякденності: історія та практика» (дві Всеукраїнського та одна міжнародного рівня), міжнародну наукову конференцію «Комунікативні горизонти усної історії».

Ще один науковий проект, до якого безпосередньо причетні викладачі кафедри - дослідження і актуалізація актуальних напрямів та організаційних засад нумізматичних досліджень в Україні. Проведено дві Міжнародні наукові конференції «Актуальні проблеми нумізматики в системі спеціальних галузей історичної науки» (червень 2013, червень 2015 рр.). За результатами яких видано наукові збірники, присвячені розгляду актуальних проблем нумізматики, боністики, фалеристики, історії грошового обігу тощо.

Важливим напрямком роботи кафедри була і залишається організація науково-дослідної роботи студентів. І це не лише підготовка студентських дослідницьких робіт (курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських), але й організація наукових заходів, залучення студентів до безпосередньої пошукової роботи. Сприяє цьому творча робота студентського наукового товариства «Комітет з дослідження історії», що виникло 1999 р. за ініціативи доц. О.В. Колибенка і активно продовжувало свою діяльність під керівництвом проф. кафедри Я.О. Потапенка. У руслі роботи товариства проведено десятки зсідань, круглих столів з обговорення наукових проблем історії.

Щодо студентських наукових робіт, частина їх іде в руслі наукових інтересів викладачів. Це, з одного боку, дозволяє викладачам продовжувати роботу над своїми науковими проблемами, здійснювати апробацію певних наукових тез через методичне керівництво; з другого, - забезпечує якісне фахове керівництво при написанні роботи студентом, сприяє залученню студентів до наукової пошукової роботи, поглибленню їх знань з певних історичних проблем та професійному зростанню.

Заохочується написання робіт з повсякденної історії України та історико-краєзнавчої тематики, що допомагає студентам долучитися до історичної спадщини власного населеного пункту чи регіону. Саме вивчення історії рідного села, місцевості, району сприяє відродженню і утвердженню у свідомості людей політичних і моральних цінностей, насамперед, ідеї свободи і гідності особи, патріотизму і соціальної справедливості, формує дбайливе ставлення до політичного і культурного минулого, до багатовікового досвіду боротьби за соціальне і національне визволення. Так, протягом 2014/2015 н.р. студентами денної та заочної форми навчання по кафедрі підготовлено 7 бакалаврських, дипломних та магістерських робіт історико-краєзнавчого циклу.

Активно залучаються студенти історичного факультету і до археологічних досліджень під керівництвом доцента О.В. Колибенка. Проходячи археологічну практику, студенти мають унікальну можливість підняти пласт віковічних нашарувань, доторкнутися до глибин історичного розвитку прадавньої Переяславщини, поглибити свої знання з давньої історії України. За останні роки, завдяки наполегливій праці наших студентів у співпраці з Інститутом археології НАН України та Національним історико-етнографічним заповідником «Переяслав» було виявлено значну кількість різночасових археологічних пам'яток, які стали надбанням історичної науки. Чимало цікавих відкриттів було зроблено під час проведення щорічної археологічної практики. Це, зокрема, археологічні дослідження поселень трипільської культури, епохи бронзи, скіфського часу, зарубинецької та черняхівської культур, ранньослов'янського та давньоруського часу, епохи козацтва.

У руслі етнографічної практики під керівництвом доц. Л.В. Хмельницької та Н.С. Брехунець студенти мають можливість долучитися до збору та опрацювання фольклорно-етнографічної спадщини українського народу, провести опитування, ознайомитися зі скарбами обрядової культури населення різних регіонів України.

На базі історичного факультету, за безпосередньою участю кафедри історії та культури України проводиться ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі знань «Гуманітарні науки» зі спеціальності «Історичні науки». До складу галузевої конкурсної комісії входять такі викладачі кафедри історії та культури України: В.П. Коцур, Л.В. Хмельницька, В.Й. Борисенко, О.М. Гончаренко, І.О. Демуз, Я.О. Потапенко, В.К. Молоткіна, В.П. Шевчук, О.В. Колибенко.

Варто відзначити, що зусилля кафедри з організації науково-дослідної роботи студентів має логічне продовження в їх подальшій діяльності. Чимало випускників історичного факультету, вступивши до аспірантури, продовжують розробляти тематику своїх студентських досліджень з археології та історії України. Стає доброю традицією, що випускники нашого факультету стабільно вступають до аспірантури, щоб, зрештою, поповнити ряди кафедри, що свідчить про неперервність освітнього процесу і спадковість кращих традицій університету.

Викладачі кафедри долучаються до багатьох загально університетських та факультетських заходів. Зокрема, брали безпосередню активну участь у створенні та діяльності музею освіти в нашому закладі, що функціонує з 1994 р., а з 2001 р. був реформований в музей освіти і історії університету. Музей вміщує цікаві експонати з історії освітянського процесу на Переяславщині, фотохроніку створення університету, нагороди університету з виставок освіти вищих навчальних закладів України, а також нагороди та почесні відзнаки викладачів вузу. Професорсько-викладацький склад долучається до проведення круглих столів, презентацій, організацій зустрічей з відомими особистостями, науковцями тощо.

Таким чином, за період існування кафедрою історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» накопичено значний досвід поєднання наукової та викладацької роботи, вироблено певні форми залучення студентів до науково-дослідної роботи та використання власних наукових здобутків у навчальній практиці. Підсумовуючи наслідки діяльності кафедри історії та культури України, можна констатувати чітку тенденцію професійного зростання її колективу та певні здобутки на ниві педагогічної, науково-методичної діяльності та наукової роботи. Це свідчить про плідну роботу кафедри, яка відповідає вимогам державних стандартів вищої освіти, потребам особистості і суспільства.