Колибенко Олена Володимирівна

Народилася 3 липня 1964 р. у місті Мелітополь Запорізької області. У 1986 р. закінчила історичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка й отримала кваліфікацію «історик, викладач історії та суспільствознавства». Наукову діяльність розпочала у Переяслав-Хмельницькому державному історико-культурному заповіднику з 2 серпня 1986 р. на посаді молодшого наукового співробітника відділу археології. З квітня 1997 р. по жовтень 2001 р. працювала на посадах асистента, викладача та старшого викладача кафедри історії та культури України Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. З 1 листопада 2001 р. по 31 жовтня 2004 р. - аспірант кафедри історії та культури України Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. З 1 листопада 2004 р. по 31 серпня 2010 р. - старший викладач, з 1 вересня 2010 р. й по даний час - доцент кафедри історії та культури України Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, завідувач лабораторії археологічних досліджень імені Михайла Сікорського.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю «07.00.01 - історія України» захистила у грудні 2009 р. на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01 при ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Вчене звання доцента кафедри історії та культури України присвоєно МОН України у січні 2012 р. Є спеціалістом у галузі давньої та середньовічної історії та археології України. Викладає такі основні навчальні курси: «Археологія», «Давня історія України», «Історичне краєзнавство», «Основи історичного музеєзнавства», «Спеціальні історичні дисципліни», «Охорона та збереження пам'яток історії та культури». Здійснює керівництво науковою роботою студентів з написання курсових, дипломних та магістерських робіт з археології та давньої історії України.

До кола наукових інтересів входять: вивчення ролі та місця еліт у суспільно-політичному житті Русі, а також дослідження у галузі спеціальних історичних дисциплін. У 1986 р. брала участь в археологічних дослідженнях могильника черняхівської культури у с. Соснова Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл., займалася обробкою матеріалів археологічних досліджень на території Переяславщини та введенням їхніх результатів у науковий обіг у своїх публікаціях.

Має понад 50 наукових публікацій, у тому числі 2 монографії, 2 навчальних посібника.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ КОЛИБЕНКО О.В.

1991

1. Розвідки черняхівських пам'яток на Переяславщині // Проблеми вивчення та охорони пам'яток археології Київщини. - К., 1991. - С. 48-50.

1994

2. До проблеми збереження та вивчення культурних нашарувань // Проблеми збереження та відродження пам'яток історії та культури. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Білоцерківського державного краєзнавчого музею. 25-27 травня 1994 р. - Біла Церква, 1994. - С. 11-13.

1997

3. Джерела з історії Переяслава часів Богдана Хмельницького // Матеріали науково-практичної конференції до 400-річчя від дня народження Богдана Хмельницького. - К.: ДАРТС, 1997. - С. 81-82.

1998

4. Гончарна піч другої половини ХVІІ ст. з Переяслава // Переяславська земля і світ людини. - К. - Переяслав-Хмельницький: ВФ Пальміра, 1998. - С. 23-24.

1999

5. Геральдика Переяслава ХІ-ХХ ст. // Наукові записки з української історії. - К.-Переяслав-Хмельницький: НВФ Світа, 1999. - Вип. 7. - С. 54-57.

6. Некрополі Переяславля Руського // Наукові записки з української історії. - Переяслав-Хмельницький: НВФ Світа, 1999. - Вип. 9. - С. 16-21. (співавт.: Колибенко О. В.)

2001

7. Топонімія Переяславщини як історичне джерело // Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії (Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції). - Луганськ: СНУ, 2001. - С. 15-17.

2002

8. Давньоруські топоніми Переяславщини // Наукові записки з української історії. - Чернівці: Золоті литаври, 2002. - Вип. 13. - С. 128-139. (співавт.: Колибенко О. В.)

9. Давньоруська топонімія Переяславщини // Світло. - 2002. - № 4. - С. 10-14. (співавт.: Колибенко О. В.)

10. Про символіку Переяслав-Хмельницького району // Київщина у фактах, історичних подіях, постатях / Матеріали студентської науково-практичної конференції. - Богуслав, 2002. - С. 14-17. (співавт.: Колибенко О. В.)

2004

11. До питання про час виникнення Переяславля Руського // Стародавній Іскоростень і слов'янські гради VIII-Х ст. - К.: Корвін Пресс, 2004. - С. 153-158. (співавт.: Колибенко О. В.)

2005

12. Археологічні дослідження в ур. Оболонь на південно-східній околиці Переяслава // Проблеми археології Середнього Подніпров'я. - К. - Фастів, 2005. - С. 301-313 (співавт.: Колибенко О. В.)

13. Історико-краєзнавчі дослідження Переяславщини (археологічні джерела): Навчальний посібник. - Переяслав-Хмельницький: ПЦ Ризографіка, 2005. - Ч. 1. - 114 с. (співавт.: Колибенко О. В.)

2006

14. Археологічні дослідження Переяслава в ХХ столітті (слідами М.О. Максимовича) // «Я син свого народу». Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого). - К.: ВЦ «Просвіта», 2006. - С. 246-260. (співавт.: Колибенко О. В.)

15. «Свої погани» Переяславщини (до проблеми локалізації місць поселень переяславських торків) // Слов'янські обрії: Міждисциплінарний збірник наукових праць / НАН України. Український комітет славістів. Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К., 2006. - Вип. 1. - С. 111-117. (співавт.: Колибенко О. В.)

16. Топоніми та топооснови Переяславщини у «Реєстрі всього Війська Запорозького» // Історико-географічні дослідження в Україні. Збірка наукових праць. - К.: Інститут історії України НАНУ, 2006. - Число 9. - С. 252-261. (співавт.: Колибенко О. В.)

2007

17. Археологічні дослідження Переяслав-Хмельницького педагогічного університету (1993-2005 рр.) // Наукові записки з української історії. - Тернопіль: Астон, 2007. - Вип. 19. - С. 89-102. (співавт.: Колибенко О. В.)

18. Вибла могила як історико-культурна пам'ятка // Регіональні особливості розвитку оздоровчо-спортивного туризму та краєзнавчої роботи. - Переяслав-Хмельницький, 2007. - С. 92-95. (співавт.: Косюхно С. С.)

19. Переяславські князі очима сучасників та нащадків // Постаті Київщини. - К.: Міленіум, 2007. - С. 6-46. (співавт.: Колибенко О. В.)

20. Переяслав у віках. Колективна монографія. - К.: Світ успіху, 2007. - 423 с. (співавт.: Колибенко О. В., Набок Л. М., Тарапон О. А. та ін.)

2008

21. Борисоглібська традиція на історичній Переяславщині: історико-археологічний та топонімічний коментар // PEREYASLAVICA: Наукові записки НІЕЗ "Переяслав". - К.: Міленіум, 2008. - Вип. 2 (4). - С. 19-29. (співавт.:Колибенко О. В.)

22. До питання про літописне «Льто» або знову про Бориса та Гліба // Стародавній Іскоростень і слов'янські гради: Збірка наукових праць. - Коростень, 2008. - Т. 1. - С. 169-177. (співавт.:Колибенко О. В.)

23. Нові «предмети особистого благочестя» в колекції НІЕЗ «Переяслав» та деякі проблеми атрибуції підвісок зі знаками Рюриковичів // ДЪНѢСЛОВО: Збірка праць на пошану дійсного члена Національної академії наук України Петра Петровича Толочка з нагоди його 70-річчя. - К.: Корвінпрес, 2008. - С. 118-125. (співавт.: Колибенко О. В.)

24. Підвіска зі знаком Рюриковичів з Переяславщини та деякі роздуми з приводу інтерпретації геральдичних підвісок // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Вип. 20. - Переяслав-Хмельницький: Астон, 2008. - С. 268-289. (співавт.:Колибенко О. В.,Тетеря Д. А., Юрченко О. В.)

2009

25. Гончарські технології пізньосередньовічного Переяслава // Технологічна освіта: досвід, перспективи, проблеми. Збірник наукових праць. - Переяслав-Хмельницький, 2009. - Вип. 1. - С. 228-237. (співавт.: Буйлук М. М.)

26. До тисячолітнього ювілею міста Борисполя: аналіз джерел // Матеріали обласної науково-практичної конференції «Краєзнавство як феномен історичного розвитку та державотворення України». - Бориспіль: Люксар, 2009. - С. 8-18. (співавт.Колибенко О. В.)

26. Переяславці в історії: боярин Ратибор // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2009. - Вип. 23. - С. 21-28 (співавт.: Колибенко О. В.)

28. Переяславські князі в суспільно-політичній історії Русі // Український вимір: Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. Число восьме у трьох томах. - Чернігів: ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка, 2009. - Т. 2. - С. 38-48.

29. Що робив боярин Слав'ята у Переяславлі Руському 23 лютого 1096 року? // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2009. - Вип. 22. - С. 19-25.

2010

30. «Азъ Изяславъ есмь, князь ваш» // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2010. - Вип. 25. - С. 18-29. (співавт.: Колибенко О. В.)

31. Історико-краєзнавчі дослідження Переяславщини. Ч.2. Топонімічні джерела: Навчальний посібник. - Корсунь-Шевченківський, 2010. - 203 с. (співавт.: Колибенко О. В., Коцур В. П.)

32. Культ святого Бориса та історична Переяславщина // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції на тему: «Українознавство як феномен історичного розвитку та державотворення України», присвяченої 420-річчю від першої згадки про Бориспіль як містечко / [Упор. В. Дмітрієв, В. Литвин, Л. Мозгова, Л. Пасенко, Т. Чернойван]. - Бориспіль: ПП «Люксар», 2010. - С. 7-26. (співавт.: Колибенко О. В.)

33. «Поидем к Переяславлю . ту ти ему прити . да негли ту покорится» // GENTE UKRAINUS, NATIONE UKRAINUS (Літературні шляхи старожитньої України): Зб. наук. праць: [на пошану доктора філологічних наук, професора Миколи Корпанюка з нагоди його 60-річчя] / [упоряд.: В.М. Подрига, М.М. Малинка]. - К.: «Євшан-зілля», 2010. - С. 134-145. (співавт.: Колибенко О. В.)

34. «Чему хотелъ еси сести Переяславли» // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2010. - Вип. 24. - С. 3-9. (співавт.:Колибенко О. В.)

2011

35. Вибла та Трибратня могили у творчості Тараса Шевченка // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції на тему: «Українознавство як феномен історичного розвитку та державотворення України», присвяченої 135-річчю від дня народження Петра Верни / [Упор. В. Литвин, Л. Мозгова, Л. Пасенко, Т. Чернойван; за ред. Л. Мозгової]. - Бориспіль: ФО-П «Шевц», 2011. - С. 20-38. (співавт.: Колибенко О. В.)

36. «Ліпше мені смерть, аніж Курське княжіння» // Переяславський літопис: зб. наук. статей. - Переяслав-Хмельницький, 2011. - Вип. 2. - С. 3-14. (співавт.: Колибенко О. В.)

37. Життя та смерть Леона Діогена // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2011. - Вип. 26. - С. 76-83.

2012

38. Володимир Всеволодович Мономах: великий князь київський чи «великий князь переяславський»? // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - Вип. 28. - С. 5-19. (співавт.: Колибенко О. В.)

39. «Наипаче же бѣ страшенъ поганымъ» // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Краєзнавство як феномен історичного розвитку та державотворення України», присвяченої 80-й річниці утворення Київської області / [Упор. В. Литвин, Л. Мозгова, Л. Пасенко, Т. Чернойван; за ред. Л. Мозгової]. - Бориспіль: ФО-П «Шевц», 2012. - С. 222-249. (співавт.: Колибенко О. В.)

40. Переяславський князь Андрій Добрий // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - Вип. 31. - С. 76-86. (співавт.: Колибенко О. В.)

41. Юрій-Георгій Володимирович (Долгорукий): історико-історіографічний портрет переяславського князя // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - Вип. 32. - С. 39-45. (співавт.: Колибенко О. В.)

42. Матеріали до історії повстанського руху 20-х років ХХ ст. на Переяславщині: отаман Чорний (Г.Т. Куреда) // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - Вип.30. - С.39-45. (співавт.: Колибенко О. В.)

2013

43. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Київська область. Монографія. - К.: Знання України, 2013. - 419 с. (співавт.: Колибенко О. В., Набок Л.М., Тарапон О.А. та ін.)

2014

44. Переяславські козаки на Переяславській раді 1654 року // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2014. - Вип. 34. - С. 3-9. (співавт.: Колибенко О. В.)

45. Перший князь Переяславля Руського Всеволод Ярославич // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2014. - Вип. 35. - С. 14-19. (співавт.: Колибенко О. В.)

46. «Шукання» Гната Стеллецького: тонка межа між «подвижником» та «шкідником» // Переяславський літопис: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2014. - Вип. 5. - С. 23-45. (співавт.: Колибенко О. В.)

47. «Якби-то ти, Богдане п'яний» або міфи землі Переяславської // ПЕРЕЯСЛАВІКА: Наукові записки НІЕЗ «Переяслав» / ІІІ Єфремівські читання «Релігійне життя Переяславської землі (IX-XXI ст.)». - Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2014. - Вип. 7 (9). - С. 271-284. (співавт.: Колибенко О. В.)

2015

48. Донька Всеволода Ярославича Янка Всеволодівна: історико-історіографічний портрет переяславської князівни // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2015. - Вип. 36. - С. 3-11. (співавт.: Колибенко О. В.)

49. До питання про монети від боярина Ратибора // Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 листопада 2015 р. - Кіровоград - Київ - Переяслав-Хмельницький, 2015. - С. 31-32. (співавт.: Колибенко О. В.)

50. Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень // Церква - наука - суспільство: питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27-29 травня 2015 р.). На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова). - К., 2015. - С. 20-22. (співавт.: Колибенко О. В.)

2016

51. Володимир Всеволодович Мономах: князь, людина, письменник // Бориспільський край: [краєзнавчий альманах] / гол. ред. і упоряд. В. Литвин; ред. рада: А. Федорчук, Л. Пасенко, Л. Ковальова, Н. Погребна та ін. - Біла Церква: Білоцерківдрук, 2016. - Вип. 4. - 386 с. (співавт.: Колибенко О. В.)

52. Володимир Глібович Переяславський: «рука Москви» чи перший князь «Оукраїни»? // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2016. - Вип. 38. - С. 23-35 (співавт.: Колибенко О. В.)

53. Єпископи Переяславля Руського // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2016. - Вип. 39. - С. 33-41 (співавт.: Колибенко О. В.)

54. Знахідки ольвійських монет на Переяславщині // Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 червня 2016 р. - Кіровоград - Київ - Переяслав-Хмельницький, 2016. - С. 18-21 (співавт.: Колибенко О. В.)

2017

55. «Вислі» монети від боярина Ратибора // Ruthenica. - К., 2017. - Т. 14. - С. 156-173 (співавт.: Колибенко О. В.)

Електронна пошта: kolybenko@gmail.com