Андрусишин Богдан Іванович

Доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української академії історичних наук, Української академії політичних наук та Академії наук вищої школи України

Життєвий шлях

Народився 10.01.1959 року в с. Хоростець, Бережанського (нині Козівського району) Тернопільської області, в сім'ї сільських інтелігентів). 
У 1974 р. закінчив з похвальною грамотою Хоростецьку восьмирічну школу. Навчався в Чортківському педагогічному училищі, яке закінчив з відзнакою. Випускник (1983) історичного факультету Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького (диплом з відзнакою). 
Вчителював (1983, 1985) у школах Білої Церкви та Києва. Служив в армії.
У 1986-1997 рр. аспірант, асистент, старший викладач, доцент, докторант Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, професор кафедри історії України історичного факультету, заступник декана дефектологічного (1990-1994) та соціально-гуманітарного (1997-1998) факультетів, завідувач кафедри правознавства (1997), з 1999 р. теорії та історії держави і права, декан соціально-гуманітарного факультету НПУ ім. М.П. Драгоманова (1998-2006).

Наукова діяльність

Кандидатська дисертація: "Нарком праці України та його діяльність (листопад 1918-серпень 1919 рр.)" (науковий керівник проф. Березовчук М.Д.), (1990). Докторська дисертація: "Робітнича політика українських урядів 1917-1920 рр." (науковий консультант - чл.-кор. НАН України, проф. - П.С. Сохань), (1997). 
Голова громадської організації "Феміда", заступник голови товариства "Просвіта" НПУ імені М.П.Драгоманова. Член спецради по захисту дисертацій зі спеціальності "Політологія" та "Історія України", член експертної ради ВАК України з історії, голова секції соціально-гуманітарної освіти та правознавства Науково-методичної ради МОН України.
У центрі наукових інтересів Б.І. Андрусишина - соціально-економічна історія Української революції, історія держави і права України, історія церкви, профспілок, культурологічні питання етногенези українського народу, археографічна робота. Для вирішення конкретних історичних питань нерідко звертається до правових, економічних, релігійних джерел, етнопсихології, політології, філософії. Проблеми історії розглядає крізь призму політичних доктрин того часу, державно-правову діяльність урядових структур висвітлює в широкому європейському та світовому контекстах.
У творчому доробку вченого понад 170 опублікованих праць, які здебільшого мають новаторський характер, містять багатий фактичний матеріал, що донедавна знаходився у "закритих фондах". 
Серед них - монографічні дослідження: "У пошуках соціальної рівноваги" (1995), "Церква в Українській державі 1917-1920 рр. (Доба Директорії УНР)" (1997). "З'їзд поневолених народів (8-15 березня 1917 р.) (21-28 вересня н.ст. (1994) (у співавт.), курс лекцій "Методика викладання шкільного курсу "Основи правознавства" (у спвівав. 2005), розділи у колективних працях: "Нариси історії професійних спілок України" (розділ ІІІ, (2002.). "Церква в Українській Гетьманській Державі // Останній Гетьман. Ювілейний збірник пам'яті Павла Скоропадського. 1873-1945. (1993) (у співавт.), численні статті. 
Б.І. Андрусишин взяв участь у підготовці і виданні "Робочої програми "Історія України" для студентів ВНЗ (1990, 1992, 1994), методичного комплексу "Історія держави і права України" (у співавт. 1999), методичного посібника "Історія України. Матеріали до лекції та методичні поради для викладачів навчальних закладів системи підготовки молодших спеціалістів (частина ІІ) (1992). "Історія України в художньо-літературних образах: посібник для 7-8 кл. середньої школи / Упорядкування. - К., 2000 (у співавт.), збірника навчальних матеріалів "Пам'ятки історії держави і права України: "Київська Русь" (2003). Підготував і видав історичне джерело "Зошити" О.П. Олійника (1995). 
Б.І. Андрусишин є членом редакційних колегій збірників наукових праць, часописів, журналів: "Юридичний журнал", "Вісник Академії праці і соціальних відносин ФП України", "Наукові записки" НПУ ім. М.П. Драгоманова. "Людина і політика", "Пам'ять століть", "Український богослов", "Економіка і право", "Історичний календар" та ін.. Відповідальний редактор часопису "Економіка і право".
Наукову роботу успішно поєднує з педагогічною. Читає лекції з історії України, історії держави і права України, канонічного права.

Нагороди

2001 - знак "Відмінник освіти України" 
2002, 2004 - Почесна грамота Президії АПН України. Ордени Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ-го і ІІ-го ступенів.
2004 - Подяка Київського міського голови. 
2005 - Нагрудний знак "Знак пошани" Київського міського голови. Почесна грамота Кабінету міністрів України. Медаль "60 років визволення України від фашистських загарбників".

· Андрусишин Б.І.,Проблеми сучасного стану прав дитини в Україні / Соціально-правовий захист дітей в Україні : монографія // за ред. Б. І. Андрусишин. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - С. 6-19; 164-182 (264 с.)

· Андрусишин Б. І.,Співвідношення понять «революція» і «громадянська війна» у історико-правовій термінології (до 100-річчя української національно-демократичної революції 1917-1921 рр.) ДВАНАДЦЯТІ ЮРИДЧИНІ ЧИТАННЯ. Держава в суспільно-політичних процесах : виклики і загрози : матеріали Міжнародної наукової конференції, 1-2 червня 2017 року / ред.. кол. : В. П. Андрущенко, Ю. С. Шемшученко та ін. - Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. - 381 с.

· Бібліографічне посилання: Андрусишин Б. Культурно-освітній фактор у державотворчих процесах Української Народної Республіки доби Української Центральної Ради. Право України. Київ. 2017. № 11. С. 117-135.

 • Андрусишин Б.І., До питання про революцію 1917-1921 рр. та початок «громадянської війни» у сучасній українізації історіографії. Вісник Черкаського національного університету. Серія Історичні науки. - Т.1. - 2017. - С 12-27.
 • Андрусишин Б. І., Проблема підготовки викладача правничої школи. Часопис Академії адвокатури України. Київ. 2017.
 • Андрусишин Б. І.,Драгоманов / Б.І. Андрусишин//Велика українська юридична енциклопедія : у 20 томах. Том 2: Філософія права - Х.: 2017. - С.247-252.
 • Андрусишин Б. І. Церква у державотворчих процесах доби української центральної ради (до 100-річчя утворення української народної республіки). Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя утворення Української Народної Республіки) : зб. наук. ст. та тез повідом. міжнар. наук. конф. (м. Харків, 23 листоп. 2017 р.) / ред- кол.: А. П. Гетьман (голова), В. Д. Гончаренко, В. М. Єрмолаєв. - Харків : Право, 2017. - С.38-41
 • Andrusyshyn B. Tokarchuk O. Social and political activity of the Ukrainian emigration in Austria between two world wars. Social and Human Sciences / Polish-Ukrainian scientific journal. https:// sp-sciences.io.ua / s2614422/andrusy-shyn_bohdan_tokarchuk_olha_2017._social_and_politi-cal_activity_of_the_ukrainian_emigration_in_austria_between_two_world_wars._social_and_human_sciences._polish-ukrai-nian_scientific_journal_02_14_. - 08.07.2017.
 • Андрусишин Б. І. Токарчук О. В. Про революційні та юридичні основи відновлення української державності (до 100-річчя української національно-демократичної революції 1917-1921 рр.) / Альманах права. Людиноцентризм у праві : теоретико-пркладні засади. - випуск 8. - К.: Ін-т держави і права ім.. В. М. Корецького НАН України, 2017. - С.48-52

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 • Основи правознавства: Підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Андрусишин Б. І., Берендєєв С. О., Губань Р. В. - К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2017. - 208 с. іл.

ІНШЕ

 • Нагороджений медаллю і почесним дипломом лауреата премії імені героя України Михайла Сікорського;
 • Нагороджений почесною відзнакою Асоціації українських правників (2017 р.);
 • Почесною грамотою Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПН України (2017 р.).
 • Заслужений професор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького університету імені Григорія Сковороди» (2017 р.).