Борисенко Володимир Йосипович

Народився 22 листопада 1942 року в с. Федунка Полтавської області.

Історик, викладач.

У 1964 році закінчив історико-філософського факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Кандидат історичних наук з 1976 року. Доктор історичних наук з 1990 року. Вчене звання професора кафедри історії України присвоєно у 1992 році.

За вагомий внесок в дослідженні історії України обраний академіком Української академії історичних наук.

Є керівником наукової школи «Соціально-національні проблеми історії України другої половини XVII - початку XX ст.». Науковий консультант і керівник понад 30 дисертацій, з них 6 - докторських і 25 - кандидатських. Виступив опонентом по кількох десятках докторських і кандидатських дисертаціях.

Організатор і завідувач першої в педагогічних вузах незалежної України кафедри історії України. Засновник і голова першої в незалежній Україні Спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності методика навчання історії. Член кількох Спеціалізованих рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій з історії України та всесвітньої історії.

Виступив ініціатором, безпосереднім виконавцем та керівником таких науково-суспільних проектів: визначення ролі демократичних сил у розвитку народної освіти в Україні другої половини XIX ст.; перегляду консервативних положень радянської історичної науки про Визвольну війну українського народу XVII ст.; спільно з В. А. Смолієм спростував положення про зміст та хронологічні рамки війни 1648-1654 р.; спільно з В. А. Смолієм замість визначення «Визвольна війна» обґрунтував та увів у наукову практику ідею про Національну революцію в Україні XVII ст.; став ініціатором і керівником розробки проблеми «Українсько-московитська війна 1658-1659 рр.»; вперше в історичній науці відійшов від традиційного зображення українсько-татарських відносин тільки як ворожих, при цьому комплексно довів тяглість і добросусідських, насамперед воєнних відносин між обома народами; реалізував колективний проект дослідження українсько-російських відносин у другій половині XVII ст. з нових науково-методичних позицій; започаткував і реалізував дослідження проблеми ролі учителів і учнівської молоді у суспільно-національному житті України другої половини XIX - початку XX ст.; ініціював наукову розробку проблеми співвідношення освіти і націотворення в Україні 20 - 30-х років XX ст.; розробив концепцію безперервного розвитку українського народу і його державності.

Під керівництвом професора сформувалася плеяда вчителів, викладачів, науковців і суспільно-політичних діячів з новим баченням місця України в європейській історії.

Багаторічний відповідальний редактор «Наукових записок» і «Наукового часопису НПУ ім. М. П. Драгованова». Серія 6. - Історичні науки. Член редколегій багатьох монографічних і провідних періодичних видань.

З 1998 р. В.Й Борисенко обіймає посаду професора кафедри історії та культури України Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, читає спецкурси для студентів історичного факультету, займається підготовкою дипломних та магістерських робіт, здійснює керівництво аспірантами кафедри. Під безпосереднім керівництвом професора підготовлено ряд кандидатів наук - викладачів історичного факультету, зокрема І.М. Левченко, Г.А. Непорожню. Саме у співавторстві з ними професор В.Й. Борисенко у 2002 р. видав дві монографії: «Культурно-освітня діяльність громадськості Лівобережної України в 1825-1860 рр.» та «Суспільно-політична діяльність учителів і учнівської молоді України в 1900 - першій половині 1907 рр.», у яких об'єктивно і різнобічно показано суспільний рух українців у XIX - на початку XX ст., спрямований на протидію імперським намаганням провести тотальну денаціоналізацію українців за допомогою системи освіти.

Плідною є науково-методична робота професора В.Й. Борисенка, спрямована на розробку об'єктивних, підготовлених на належному науковому рівні та з нових позицій навчально-методичних матеріалів для роботи зі студентами вузів та учнями середніх шкіл. Упродовж 1996-2003 рр. на кафедрі, очолюваній професором В.Й. Борисенком, був розроблений повний комплект навчально-методичних матеріалів з історії України від найдавніших часів до сьогодення для студентів історичного факультету. У 1997 і 2000 рр. професор В.Й. Борисенко, у співавторстві з докторами наук В.О. Комаровим та Б.І. Андрусишиним, розробив та видав навчальні посібники «Історія України: посібник для 7-го класу» (1997) та «Історія України в літературно-художніх образах» (2000) для середніх шкіл. Викладачами кафедри історії України на чолі з В.Й. Борисенком підготовлений і виданий у 2009 р. «Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями 6.030300, 7.030300, 8.030300 «Історія України» за кредитно-модульною системою навчання.

Своєрідною підсумковою працею багаторічної плідної науково-педагогічної діяльності В.Й. Борисенка став навчальний посібник для студентів вузів «Курс української історії» (1996, 1998), у якому викладені фундаментальні засади української історії у її сучасному баченні. Ця книга є одним з найкраще розроблених курсів історії України і тому по праву користується великою популярністю як з боку колег так і серед студентства. Авторське бачення історії України, викладене на високому науковому рівні і, в той же час, живою, зрозумілою мовою, характеризується багатим фактичним матеріалом, урахуванням нових позицій, переосмисленням нещодавно введених у науковий обіг фактів і наукових положень, чітко розставляє акценти на найважливіших проблемах української історії. Вигідно вирізняє навчальний посібник серед інших спрямованість у майбутнє, сміливість зробити крок у непізнане, спроба розширити горизонт історичного пізнання. Саме ці риси є визначальними при характеристиці наукового портрету видатного вченого.

Окреме місце в науково-педагогічній діяльності вченого займає видання «Наукових записок» (історична серія) НПУ ім. М.П. Драгоманова, що вирізняються на фоні багато чисельних наукових періодичних видань високим науково-теоретичним рівнем, якістю та новизною ідей, новими підходами до їх дослідження.

Вагомий внесок професора В.Й. Борисенка у розвиток вітчизняної історичної науки й історичної освіти були належним чином відзначені науковим співтовариством та державними й громадськими інституціями. З 2000 р. доктор історичних наук, професор В.Й. Борисенко - академік Української академії історичних наук, у 1994-1997 рр. та з 2002 р. - голова єдиної в Україні спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності «Теорія і методика навчання історії» при НПУ ім. М.П. Драгоманова, багаторічний член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності «Теорія та історія культури» при Київському національному університеті культури, член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей «Історія України» та «Історія науки і техніки» при ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», член науково-методичних рад Міністерства освіти і науки України по вищій і середній школі, керівник історичної серії «Наукових записок» Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, член редколегій «Наукових записок з української історії» Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, журналів «Пам'ять століть», «Людина і політика» та низки інших видань.

Науково-педагогічна діяльність професора В.Й. Борисенка відзначена нагородою «Відмінник освіти України» (1993), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (1998), знаком «За наукові досягнення» Міністерства освіти і науки України (2005) та «Василь Сухомлинський» (2007), орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого третього ступеня (2007), орденом Святих Кирила і Мефодія та Святого Миколи (2008), Почесним званням «Заслужений діяч науки і техніки України» (2010), Почесною грамотою Верховної Ради України (2010).